ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂ່າວຈາກ ໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ

ສະບັບເລກທີ 853

ວັນທີ 21-24 ມິຖຸນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 852

ວັນທີ 17-20 ມິຖຸນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 851

ວັນທີ 13-16 ມິຖຸນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 850

ວັນທີ 09-12 ມິຖຸນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 849

ວັນທີ 05-08 ມິຖຸນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 848

ວັນທີ 01-04 ມິຖຸນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 847

ວັນທີ 29-31 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 846

ວັນທີ 25-28 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 845

ວັນທີ 21-24 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 844

ວັນທີ 17-20 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 843

ວັນທີ 13-16 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 842

ວັນທີ 09-12 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 841

ວັນທີ 05-08 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 840

ວັນທີ 01-04 ພຶດສະພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 839

ວັນທີ 28-30 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 838

ວັນທີ 25-27 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 837

ວັນທີ 21-24 ເມສາ 202

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 836

ວັນທີ 17-20 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 835

ວັນທີ 13-16 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 834

ວັນທີ 09-12 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 833

ວັນທີ 05-08 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 832

ວັນທີ 01-04 ເມສາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 831

ວັນທີ 29-31 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 830

ວັນທີ 25-28 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 829

ວັນທີ 21-24 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 828

ວັນທີ 17-20 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 827

ວັນທີ 13-16 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 826

ວັນທີ 09-12 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 825

ວັນທີ 05-08 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 824

ວັນທີ 01-04 ມີນາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 823

ວັນທີ 26-28 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 822

ວັນທີ 23-25 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 821

ວັນທີ 19-22 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 820

ວັນທີ 16-18 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 819

ວັນທີ 13-15 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 818

ວັນທີ 09-12 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 817

ວັນທີ 05-08 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 816

ວັນທີ 01-04 ກຸມພາ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 815

ວັນທີ 29-31 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 814

ວັນທີ 25-28 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 813

ວັນທີ 21-24 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 812

ວັນທີ 17-20 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 811

ວັນທີ 13-16 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 810

ວັນທີ 09-12 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 809

ວັນທີ 05-08 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 808

ວັນທີ 01-04 ມັງກອນ 2022

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 807

ວັນທີ 29-31 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 806

ວັນທີ 25-28 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 805

ວັນທີ 21-24 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 804

ວັນທີ 17-20 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 803

ວັນທີ 13-16 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 802

ວັນທີ 09-12 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 801

ວັນທີ 05-08 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 800

ວັນທີ 01-04 ທັນວາ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 799

ວັນທີ 27-30 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 798

ວັນທີ 22-26 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 797

ວັນທີ 17-21 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 796

ວັນທີ 15-16 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 795

ວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 794

11- 12 ພະຈິກ 2021

ດາວໂຫຼດ

ສະບັບເລກທີ 793

9- 10 ພະຈິກ

ດາວໂຫຼດ