ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ຂ່າວຈາກ ໜັງສືພິມຜູ້ແທນປະຊາຊົນ

ສະບັບເລກທີ 793

ວັນທີ: 9- 10 ພະຈິກ

ສະບັບເລກທີ 794

ວັນທີ: 11- 12 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 795

ວັນທີ: ວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 796

ວັນທີ: ວັນທີ 15-16 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 797

ວັນທີ: ວັນທີ 17-21 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 798

ວັນທີ: ວັນທີ 22-26 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 799

ວັນທີ: ວັນທີ 27-30 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 800

ວັນທີ: ວັນທີ 01-04 ທັນວາ 2021

ສະບັບເລກທີ 801

ວັນທີ: ວັນທີ 05-08 ທັນວາ 2021