loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍອດຄົນງານ
……………………………………………​
” ຊັ້ນ… ຫົວໜ້າຜູ້ກ່ອນຂອງເຈົ້າ ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຫຍັງໃຫ້ເຈົ້າແດ່ບໍ ?”
“ໃຫ້ຢູ່….. ແຕ່ຂ້ານ້ອຍປະໄວ້ເຮືອນ ”
” ໃບຢັ້ງຢືນຫັ້ນຂຽນວ່າແນວໃດ ? ”
” ເອີ… ລະແມ່ນວ່າ, ມັນຂຽນວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນລູກຈ້າງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຂົາເຄີຍໄລ່ອອກ… ”

BEST​ EMPLOYEE

“Did your previous employer give you​ a​ reference?
“Yes, but I left it at home.
What does it say?
“Er…well, it says I was one of the best employees​ he had ever fired…