ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳທາງອາຍາ.
  2. ພະແນກ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳທາງແພ່ງ.

ກົມຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຍຸຕິທຳ ມີ 3 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຍຸຕິທຳ.
  2. ພະແນກ ນິຕິກຳວຽກງາຍຸຕິທຳ.
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ, ສັງລວມ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ

ເບີໂທ: 021 413504

ກົມຕິດຕາມກວດກາຂົງເຂດຍຸຕິທຳ

ເບີໂທ: 021 417477

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ