Justice Committee

ກຳມາທິການຍຸຕິທຳ

Committee

Committee

Contact

ກົມຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ

ເບີໂທ: 021 413504

ກົມຕິດຕາມກວດກາຂົງເຂດຍຸຕິທຳ

ເບີໂທ: 021 417477

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ