loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະເລຂາທິການ

ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ປອ. ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກພັກ-ອົງການັດຕັ້ງມະຫາຊົົນ.
 2. ພະແນກກົງຈັກ, ພະນັກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ກົມເລຂານຸການ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກເລຂານຸການ-ການນຳ.
 2. ພະແນກນິຕິກຳ.
 3. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.

ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກບໍລິຫານ.
 2. ພະແນກພິທີການ.
 3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ.

ກົມກວດກາ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກກວດກາພັກ.
 2. ພະແນກກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ກົມການເງິນ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກແຜນການ-ງົບປະມານ.
 2. ພະແນກບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດ.
 3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

ກົມສື່ມວນຊົນ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.
 2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກສື່.
 3. ພະແນກມູນເຊື້ອ ແລະ ປະຫວັດສາດ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ 4 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກເຄຫາສະຖານ.
 2. ພະແນກໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ.
 3. ພະແນກໄອທີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
 4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ.