ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະເລຂາທິການ

ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ພັກ-ອົງການັດຕັ້ງມະຫາຊົົນ.
 2. ພະແນກ ກົງຈັກ, ພະນັກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ກົມເລຂານຸການ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ເລຂານຸການ-ການນຳ.
 2. ພະແນກ ນິຕິກຳ.
 3. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.

ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ບໍລິຫານ.
 2. ພະແນກ ພິທີການ.
 3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ.

ກົມກວດກາ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ກວດກາພັກ.
 2. ພະແນກ ກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ກົມການເງິນ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ແຜນການ-ງົບປະມານ.
 2. ພະແນກ ບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດ.
 3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

ກົມສື່ມວນຊົນ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກສື່.
 2. ພະແນກ ໜັງສືພິມວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ 4 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ເຄຫາສະຖານ.
 2. ພະແນກ ໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ.
 3. ພະແນກ ໄອທີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
 4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ.