loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະເລຂາທິການ

ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ

ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສິງຄຳ ວົງພະຈັນ

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ບຸນທັນ ບຸນວິໄລ

ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ພັກ-ອົງການັດຕັ້ງມະຫາຊົົນ.
 2. ພະແນກ ກົງຈັກ, ພະນັກງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ກົມເລຂານຸການ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ເລຂານຸການ-ການນຳ.
 2. ພະແນກ ນິຕິກຳ.
 3. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.

ກົມບໍລິຫານ-ພິທີການ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ບໍລິຫານ.
 2. ພະແນກ ພິທີການ.
 3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ.

ກົມກວດກາ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ກວດກາພັກ.
 2. ພະແນກ ກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ກົມການເງິນ ມີ 3 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ແຜນການ-ງົບປະມານ.
 2. ພະແນກ ບັນຊີ ແລະ ຄັງເງິນສົດ.
 3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

ກົມສື່ມວນຊົນ ມີ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກສື່.
 2. ພະແນກ ໜັງສືພິມວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ.

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ 4 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກ ເຄຫາສະຖານ.
 2. ພະແນກ ໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ.
 3. ພະແນກ ໄອທີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
 4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ.