loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 3.2.2023

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 3.2.2023

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ LDB Bank. ຂ່າວອື່ນໆ: www.na.gov.la Facebook: ຂ່າວ “ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ” ຊ່ອງຢູທູບ (youTube): NA media ສົນໃຈລົງໂຄສະນາ ໂທ: 021 454 563 ຕິດຕໍ່ຫານັກຂ່າວ ໂທ: 021 413 522 ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງແອຟ (app): Lao...
ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 13.1.2023

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 13.1.2023

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ LDB Bank. ຂ່າວອື່ນໆ: www.na.gov.la Facebook: ຂ່າວ “ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ” ຊ່ອງຢູທູບ (youTube): NA media ສົນໃຈລົງໂຄສະນາ ໂທ: 021 454 563 ຕິດຕໍ່ຫານັກຂ່າວ ໂທ: 021 413 522 ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງແອຟ (app): Lao...
ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 10.1.2023

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 10.1.2023

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ LDB Bank. ຂ່າວອື່ນໆ: www.na.gov.la Facebook: ຂ່າວ “ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ” ຊ່ອງຢູທູບ (youTube): NA media ສົນໃຈລົງໂຄສະນາ ໂທ: 021 454 563 ຕິດຕໍ່ຫານັກຂ່າວ ໂທ: 021 413 522 ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງແອຟ (app): Lao...
ຂໍ້ຄິດສໍາລັບປີໃໝ່

ຂໍ້ຄິດສໍາລັບປີໃໝ່

ດັ້ນກີບເມກ             ຜູ້ຂຽນຂໍສະເໜີຄໍາເຫັນທີ່ວ່າ ເຮົາຈະປັບປຸງປ່ຽນແປງອັນໃດແດ່ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່, ໜຶ່ງປີຜ່ານໄປ ເຮົາຄວນທົບທວນຊີວິດວ່າເຮົາໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ແນວໃດແດ່? ຍັງມີອັນໃດແດ່ທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້? ຖ້າວ່າຄົນໃດກໍຕາມທີ່ໃຊ້ຊີວິດຜ່ານໄປປີໜຶ່ງໂດຍປາສະຈາກເປົ້າໝາຍຊີວິດ ຫຼື...
ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 12.12.2022

ຮຽນຮູ້ຄຳສັບທາງກົດໝາຍ ວັນທີ 12.12.2022

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ LDB Bank. ຂ່າວອື່ນໆ: www.na.gov.la Facebook: ຂ່າວ “ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ” ຊ່ອງຢູທູບ (youTube): NA media ສົນໃຈລົງໂຄສະນາ ໂທ: 021 454 563 ຕິດຕໍ່ຫານັກຂ່າວ ໂທ: 021 413 522 ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງແອຟ (app): Lao...