ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ