loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຈາກກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ

ມ.ຖ. 21, 2024 | ເບິ່ງໄວ້ໃຊ້ເປັນ

ບົດຄວາມໃນຄໍລຳ “ເບິ່ງໄວ້ໄດ້ບົດຮຽນ” ປະຈຳສະບັບນີ້ ມີເລື່ອງສຳຄັນໃຫ້ອ່ານເຕັມອີ່ມເຊັ່ນ ຂ່າວຈາກ ກຳປູເຈຍ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ວິທີການສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນ “ສິງອົມຄວັນ” ທີ່ຕົກເປັນທາດຂອງສານພິດນິໂກຕິນ ແລະ ເລື່ອງນະໂຍບາຍເພີ່ມຄວາມສູງໃຫ້ປະຊາກອນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຫຼຸດຜ່ອນການສູບຢາດ້ວຍວິທີການສຶກສາອົບຮົມ ຂ່າວອ່າວເກົ່າຈາກ ກຳປູເຈຍ ທີ່ອອກມາປີ 2021 ບອກວ່າໄດ້ມີການສຳຫຼວດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ສູບຢາຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ ພົບວ່າ ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບ 13% ທຽບກັບ 17% ໃນປີ 2017. ຈຳນວນຜູ້ຊາຍທີ່ເຊົາສູບຢາຢ່າງເດັດຂາດ ນັ້ນ ຫຼຸດລົງ 25% ຈາກຕົວເລກ 33% ຄົນທີ່ຖືກສຳຫຼວດນັ້ນ ມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ. ໃນ 13% ທີ່ຫຼຸດລົງນັ້ນ ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກ ແມ່ນເທົ່າກັບ 1,6 ລ້ານຄົນ. ທ່ານ ອິ້ງພິຣຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນເວລານັ້ນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສາເຫດ ທີ່ນຳໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນສິງອົມຄວັນວ່າ “ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ການສຶກສາອົບຮົມເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນ ຕໍ” ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຢາສູບຂອງ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ການສຶກສາອົບຮົມຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນ ເຫັນໄດ້ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມເປັນ ອັນຕະລາຍ ຂອງຢາສູບ ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. ຂ່າວນີ້ເຄີຍສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ຜູ້ອ່ານຊາບມາແລ້ວຄັ້ງໜຶ່ງເມື່ອຕົ້ນປີ 2023 ແຕ່ຂໍຊໍ້າຄືນ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບ້ານເຮົາໃສ່ໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບ ທີ່ປາສະຈາກຄວັນຢາສູບ.
ນະໂຍບາຍເພີ່ມຄວາມສູງໃຫ້ປະຊາກອນ ໃນຊຸມປີຫຼັງໆມານີ້ ທາງການ ຫວຽດນາມໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍນະໂຍບາຍ ທີ່ພົວພັນກັບຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນເຊັ່ນ ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຖືພາແທນ, ການປ່ຽນເພດ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ ຂໍເວົ້າສະເພາະກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການເພີ່ມຄວາມສູງໃຫ້ແກ່ຄົນຫວຽດນາມຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ປະກາດອອກມາເມື່ອປະມານ 6 ປີຜ່ານມາແລ້ວ. ຕໍ່ມາໃນປີ 2022 ກໍໄດ້ມີການສະຫຼຸບກ່ຽວກັບ ຜົນຮັບຈາກນະໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ຄວາມສູງຂອງຄົນຫວຽດນາມຮຸ່ນໃໝ່ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,3 ຊັງຕີແມັດ ສຳລັບເພດຍິງ ແລະ 5,8 ຊັງຕີແມັດສຳລັບເພດຊາຍ ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນລວງສູງຕົວຈິງ ກໍແມ່ນແມ່ຍິງມີຄວາມສູງ ໂດຍສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 155,6 ຊັງຕີແມັດ (ເພດຍິງ) ແລະ 168,1 ຊັງຕີແມັດ (ເພດຊາຍ). ເມື່ອສົມທຽບກັບຄວາມສູງຂອງຄົນຮຸ່ນໃໝ່ໃນອາຊຽນແລ້ວ ຄົນຫວຽດນາມຕົກຢູ່ໃນອັນດັບທີ 4 ຮອງຈາກ ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ແນວໃດກໍດີ ຂ່າວບອກວ່າໃນ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ຄວາມສູງຂອງປະຊາກອນຫວຽດນາມ ຮຸ່ນໃໝ່ໄດ້ປາກົດຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຢູ່ໃນຈັງຫວະໄວເທົ່າກັບ ປະຊາກອນ ຢູ່ໃນບາງປະເທດ ຂອງພາກພື້ນອາຊີ. ນະໂຍບາຍເພີ່ມຄວາມສູງໃຫ້ປະຊາກອນຮຸ່ນໃໝ່ຢູ່ຫວຽດນາມນັ້ນ ຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງຜູ້ເປັນແມ່ ແລະ ເດັກນັ້ນເອງ.