loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ (ສ້າງໃໝ່)

​ກ.ກ. 5, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້, ທ່ານ ນາງ ຈັນສະຫວາດ ບຸບຜາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນສະບັບນີ້ ປະກອບມີ 10 ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 72 ມາດຕາ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນດັ່ງນີ້:
ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ມີທັງໝົດ 8ມາດຕາ;
ພາກທີ II ຂະໜາດ ແລະ ປະເພດຄວາມສ່ຽງຂອງເຂື່ອນ ມີທັງໝົດ 4 ມາດຕາ;
ພາກທີ III ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ມີທັງໝົດ 5 ໝວດ, 32 ມາດຕາ;
ພາກທີ IV ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ມີທັງໝົດ 2 ໝວດ, 6 ມາດຕາ;
ພາກທີ V ການກວດສອບ ແລະ ການກວດກາ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ມີທັງໝົດ 2 ມາດຕາ;
ພາກທີ VI ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມີທັງໝົດ 4 ມາດຕາ;
ພາກທີ VII ຂໍ້ຫ້າມ ມີທັງໝົດ 3 ມາດຕາ;
ພາກທີ VIII ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ມີທັງໝົດ 2 ໝວດ, 9 ມາດຕາ;
ພາກທີ IX ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ມີທັງໝົດ 2 ມາດຕາ;
ພາກທີ X ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ມີທັງໝົດ 2 ມາດຕາ;
ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນສະບັບນີ້ ຖືກຮອງຮັບ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນດັ່ງນີ້:
1. ມີນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ສຳລັບຜູ້ປະກອບການ;
2.ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ, ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ;
3. ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ວຽກງານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນເຂັ້ມງວດສູງຂຶ້ນ;
4. ພົນລະເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ຈາກຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ, ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.