loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ)

ມ.ຖ. 29, 2022 | SlideMobile


(ສພຊ) ທ່ານ ມະໄລທອງ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້ ວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບປັດຈຸບັນ, ສະບັບເລກທີ 11/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011 ມີທັງໝົດ XI ແລະ 55 ມາດຕາ,​ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ນີ້ ປະກອບດ້ວຍ XI ພາກ, 5 ໝວດ ແລະ 72 ມາດຕາ. ພ້ອມນີ້ ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ກົດໝາຍ ຈາກ: “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ” ເປັນ “ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ” ໂດຍໄດ້ເພີ່ມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດຕື່ມ.

 

ການປັບປຸງເນື້ອໃນ ແມ່ນໄດ້ຕັດອອກ ຈໍານວນ 6 ມາດຕາ, ປັບປຸງເນື້ອໃນ 30 ມາດຕາ ແລະ ສ້າງໃໝ່ 23 ມາດຕາ.
ມາດຕາ ທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ຈໍານວນ 30 ມາດຕາ ເຊັ່ນ: ໄດ້ປັບປຸງນິຍາມ; ປັບປຸງ ມາດຕາ 13 ເຖິງ 26; ປັບປຸງມາດຕາ ທີ່ຕິດພັນກັບກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME; ປັບປຸງມາດຕາ ທີ່ກຳນົດກ່ຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜ້າ ຂອງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມ MSME.

 

ມາດຕາທີ່ສ້າງໃໝ່ ແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສົ່ງເສີມ MSME ໃນໄລຍະປັດຈຸ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມແບບທົ່ວເຖິງຂອງຂະແໜງການທຸລະກິດ, ການສົ່ງ ເສີມແບບເປັນລະບົບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຊັ່ນ: ມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະ ໂຍບາຍ SME, ມາດຕາ 27-30.

 

ກໍານົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂັ້ນເມືອງ ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແຕ່ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍສາມສ້າງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນກຳນົດມາດຕາ ດັ່ງກ່າວນີ້.

 

ພາຍຫຼັງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ຄາດຄະເນວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງນີ້:
1. ມີນິຕິກຳທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ MSME ທີ່ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສົ່ງເສີມ MSME ໃນທົ່ວປະເທດ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
2. ເຮັດໃຫ້ MSME ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍໂຕ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ປະກອບສ່ວນແກ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊົນລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.
3. MSME ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທາງດ້ານຄຸນນະພາບການຜະລິດສິນຄ້າ ເຊິ່ງຈະເປັນເງື່ອນໄຂພື້ນຖານໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິການແລະ ສັງຄົມ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການພັດທະນາຂອງລະບົບເສດຖະກິດດິຈີຕອນ, ລະບົບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບສິ່ງກີດຂວາງທາງການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີໃນເວລາສົ່ງອອກ.
4. ປະກອບສ່ວນແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ ໄລຍະສັ້ນແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີຜູ້ປະກອບກິດຈະການຫຼາຍຂຶ້ນ. ສຳລັບໄລຍະຍາວ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ MSME ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຕົວທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສາມາດຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລັດເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບວຽກງານການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.
5. ກອງທຶນສົ່ງເສີມ MSME ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກອງທຶນ ໃນການສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍຫລາຍຮູບການ ແລະ ຫັນເປັນການກຸ້ມຕົນເອງຕາມທິດທາງຂອງລັດຖະບານໃນຕໍ່ໜ້າ.
6. ມີການຈັດຕັ້ງສົ່ງເສີມ MSME ທີ່ມີບົດບາດສູງກວ່າຜ່ານມາ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ການຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງກວ່າ ໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີບົດບາດໃນເວທີສາກົນສູງເດັ່ນຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີທ່າແຮງ ໃນການຮ່ວມມື, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມເຖິງການ ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ MSME.(