loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

​ກ.ກ. 6, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ທ່ານ ນາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້ ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເນື້ອໃນທີ່ມີການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ ມີມາດຕາ ດັ່ງນີ້:
ພາກທີ V ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
ໝວດທີ I ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ປັບປຸງ I ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມໃຫມ່ 2 ມາດຕາ ຄື:
– ມາດຕາ 36 (ປັບປຸງ) ເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າ
– ມາດຕາ 36/1 ການອວ່າຍແລວນໍ້າ
– ມາດຕາ 36/2 ອົງການລັດທີ່ມີສິດຕົກລົງການອວ່າຍແລວນໍ້າ
ພາກທີ x ຂໍ້ຫ້າມ
ໄດ້ປັບປຸງ 1 ມາດຕາ ຄື:
– ມາດຕາ 67 (ປັບປຸງ) ຂໍ້ຫ້າມທົ່ວໄປ
ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແລ້ວຈະກາຍເປັນນິຕິກຳພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດການໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.