loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)

​ກ.ກ. 1, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້ ວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ຕຸລາ 2022 ເປັນສະບັນທຳອິດທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໃນປີ 2022, ໃນປີ 2012 ໄດ້ຖືກປັບປຸງເປັນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊດ, ລົງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2012 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 10 ພາກ 7 ໝວດ ແລະ 74 ມາດຕາ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດສະບັບນີ້ ໄດ້ມີການປັບປຸງເນື້ອໃນທັງໝົດ 41 ມາດຕາ, ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 3 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 12 ມາດຕາ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ປະກອບດ້ວຍ 9 ພາກ, 7 ໝວດ, 65 ມາດຕາ ລາຍລະອຽດ ຄື:
ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ປະກອບດ້ວຍ 10 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 1 ຫາ ມາດຕາ 10);
ພາກທີ II ປະເພດຊັບສິນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ 5 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 11 ຫາ ມາດຕາ 15);
ພາກທີ III ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ ການສະສາງ
ຊັບສິນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໝວດ, 28 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 16 ຫາ ມາດຕາ 43);
ພາກທີ IV ລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 44 ຫາ ມາດຕາ 45);
ພາກທີ V ຂໍ້ຫ້າມ ປະກອບດ້ວຍ 3 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 46 ຫາ ມາດຕາ 48);
ພາກທີ VI ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຊັບສິນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ 3 ໝວດ, 11 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 49 ຫາ ມາດຕາ 59);
ພາກທີ VII ງົບປະມານ, ​ເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ ປະກອບດ້ວຍ 2 ມາດຕາ (ມາດຕາ 60 ຫ່ ມາດຕາ 61);
ພາກທີ VIII ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 62 ຫາ ມາດຕາ 63);
ພາກທີ IX ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ປະກອບດ້ວຍ 2 ມາດຕາ (ແຕ່ມາດຕາ 64 ຫາ ມາດຕາ 65).
ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະມີຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກຳ ທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການລັດຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການລັດຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ.
2. ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ຂອງລັດ;
3. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ລວມສູນ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຈຳກັດການຮົ່ວໄຫຼງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
5. ເພີ່ມທະວີບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຂອງບັນ ດາຂະແໜງການໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;
6. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້ ສູງຂຶ້ນ;
7. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ມີຄວາມຈະແຈ້ງກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
8. ສາມາດຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ກວດສອບໄດ້.