loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ 3.178 ຫົວໜ່ວຍ ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາ

​ກ.ກ. 3, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວ່າ: ອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 3 ປີ 2020 ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ 133.997 ຫົວໜ່ວຍ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 490.373 ຄົນ ເຊິ່ງໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ 3.178 ຫົວໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 2,37% ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ (133.997 ຫົວໜ່ວຍ), ມີຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທັງໝົດ 148.842 ຄົນ ເທົ່າກັບ 30,35% ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ (490.373 ຄົນ). ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆແລ້ວ ຍັງໄດ້ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ. ປັດຈຸບັນມີຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ 348.124 ຄົນ ໃນນັ້ນ, ພາກລັດ 176.833 ຄົນ ຍິງ 83.678 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ 148.842 ຄົນ ຍິງ 71.695 ຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 22.449 ຄົນ ຍິງ 9.687 ຄົນ. ສັງລວມແລ້ວມີຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ເກີດສິດທັງໝົດ 827.686 ຄົນ ຍິງ 430.510 ຄົນ ເທົ່າກັບ 11,18% (ທຽບໃສ່ພົນລະເມືອງໃນປີ 2022 ຈຳນວນ 7,4 ລ້ານຄົນ). ໃນນີ້, ພາກລັດມີ 494.793 ຄົນ ຍິງ 255.054 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ 332.893 ຄົນ ຍິງ 175.456 ຄົນ.
ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການໃຫ້ບໍລິການປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ກວມເອົາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ ແລະ ມີມາດຕະຖານດ້ານການບໍລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດ 3 ເປົ້າ ໝາຍຫຼັກ ເພື່ອຂະຫຍາຍການປົກຄຸມຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ດັ່ງນີ້: 1) ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ; 2) ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ 3) ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິ່ງປະກອບມີ 20 ກິດຈະກໍາ. ຮອດປີ 2030 ປະຊາຊົນລາວຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໄດ້ຮັບການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມດ້ານການປະກັນສຸຂະພາບ, ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສະເໝີພາບ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບການເກັບທຶນສົມທົບຂອງປະກັນສັງຄົມດ້ວຍການຫັນເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາເຫັນວ່າ ຜູ້ສະໝັກໃຈໄດ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5.401 ຄົນ ເປັນ 22.449 ຄົນ. ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໄດ້ລິເລີ່ມເຮັດໂຄງການທົດລອງດ້ວຍການໂຄສະນາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະໃນຂົງເຂດກະສິກຳຢູ່ 34 ບ້ານ, 3 ເມືອງ ແລະ 3 ແຂວງຄື: ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ຈຳປາສັກ ເຊິ່ງກວມເອົາຊາວກະສິກອນຈຳນວນ 2.454 ຄົນ ຍິງ 1.293 ຄົນ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລະບົບປະກັນສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ.