loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ມ.ຖ. 30, 2022 | SlideMobile

         (ສພຊ) ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ ປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ປະກອບດ້ວຍ VIII ພາກ, 6 ໝວດ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາ, ໄດ້ຕັດອອກ 4 ມາດຕາ, ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ 44 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເດີມ 3 ມາດຕາ, ລວມທັງໝົດມີ 49 ມາດຕາ ເຊິ່ງປະກອບມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:
          ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ ປະກອບມີ 9 ມາດຕາ (ມາດຕາ 1 ຫາມາດຕາ 9) ໄດ້ປັບປຸງ 9 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ແລະ 9.
          ພາກທີ II ລະບຽບການກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງທຸກ ປະກອບມີ 16 ມາດຕາ (ມາດຕາ 10 ຫາມາດຕາ 15) ໄດ້ປັບປຸງ 6 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 10, 11, 12, 13, 14 ແລະ 15.
          ພາກທີ III ການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ປະກອບມີ 21 ມາດຕາ (ມາດຕາ 16 ຫາ ມາດຕາ 36), ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 2 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 22 ແລະ 32, ຮັກສາເດີມ 1 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 24, ໄດ້ປັບປຸງ 18 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 ແລະ 36.
          ພາກທີ IV ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ (ມາດຕາ 37 ຫາ ມາດຕາ 38) ໄດ້ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 37 ແລະ 38.
          ພາກທີ V ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ປະກອບມີ 3 ມາດຕາ (ມາດຕາ 39 ຫາມາດຕາ 41) ໄດ້ປັບປຸງ 3 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 39, 40 ແລະ 41.
          ພາກທີ VI ຂໍ້ຫ້າມ ປະກອບມີ 4 ມາດຕາ (ມາດຕາ 42 ຫາມາດຕາ 45) ໄດ້ປັບປຸງ 4 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 42, 43, 44 ແລະ 45.
          ພາກທີ VII ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ (ມາດຕາ 46 ຫາມາດຕາ 47) ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງຍັງຮັກສາເດີມທັງ 2 ມາດຕາ.
          ພາກທີ VIII ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ ປະກອບມີ 2 ມາດຕາ (ມາດຕາ 48 ຫາມາດຕາ 49) ໄດ້ປັບປຸງ 2 ມາດຕາ ຄື: ມາດຕາ 48 ແລະ 49.
ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດວຍການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນ ດັ່ງນີ້:
         1. ຮັບປະກັນໃຫ້ການປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ມີຄວາມຈະແຈ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້, ກົນໄກປະສານງານມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ກຳນົດໄວ້;
         2. ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ການກໍານົດພາລະບົດບາດຊໍ້າຊ້ອນ, ເຮັດໜ້າທີ່ແທນກັນ, ກ້າວກ່າຍ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ພ້ອມທັງເປັນການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງບັນດາອົງການທີ່ມີສິດ, ໜ້າທີ່ ໃນການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ເປັນການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ອົງການກວດກາລັດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນຂະບວນການຍຸຕິທຳຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ;
         3. ຮັບປະກັນການກຳນົດ ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ, ກົນໄກ ການຮັບ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນລະບົບ, ວ່ອງໄວ, ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ທັງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີ ຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ.