loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ບັນຫາສຽງເນືອງນັນ

ກ.ຍ. 12, 2022 | SlideMobile

ທິດດີ
​ ເພື່ອນຜູ້ອ່ານຫຼາຍທ່ານສ່ອງແສງມາເລື່ອງສຽງເນືອງນັນລົບກວນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮືອນຂ້າງຄຽງ ເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີ ແລະ ເສບດົນຕີເກີນຂອບເຂດ ວ່າຊິແກ້ແນວໃດ? ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າຊັ້ນ!.
​ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງນີ້ ມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມສຽງເນືອງນັນມາແລ້ວ ຄືຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 620/ຈນວ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ລວມມີ 30 ມາດຕາ ເຊິ່ງມີຂໍ້ກໍານົດຈະແຈ້ງເຊັ່ນ: ຜູ້ລະເມີດກໍມີ ມາດຕາ 27-28; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກໍມີມາດ ຕາ 29 ເຊິ່ງລວມມີການໃຫ້ສິດແກ່ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຕື່ມອີກ ແລະ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກໍມີຄໍາສັ່ງເລກທີ 03/ຈນວ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2022 ອອກມາອີກ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີ ແລະ ເສບດົນຕີ ສົ່ງສຽງເນືອງນັນລົບກວນຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮືອນຂ້າງຄຽງ; ໃນຄໍາສັ່ງແມ່ນລະອຽດທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ທີ 3 ແລະ ຂໍ້ທີ 4.
3. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ກ. ສໍາລັບບຸກຄົນ
– ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 1 ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ;
– ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 2 ພ້ອມທັງປັບໃໝ 500.000-3.000.000 ກີບ ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ;
– ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 3 ພ້ອມທັງປັບໃໝ 500.000-3.000.000 ກີບ ຢຶດເຄື່ອງຂະ ຫຍາຍສຽງ ຫຼື ເຄື່ອງເສບດົນຕີ ແລະ ຫຼື ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງຈັດກິດຈະກໍາ ຫຼື ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫຼື ເຄື່ອງເສບດົນຕີໄປດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວ ຂ້ອງ.
ຂ. ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ
– ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 1 ແລະ ໃຫ້ຢຸດເຊົາທັນທີ;
– ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 2 ສັ່ງຢຸດເຊົາທັນທີ ແລະ ປັບໃໝ 5.000.000-10.000.000 ກີບ;
– ກ່າວເຕືອນເທື່ອທີ 3 ສັ່ງຢຸດເຊົາທັນທີ ແລະ ປັບໃໝ 5.000.000-10.000.000 ກີບ ຢຶດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫຼື ເຄື່ອງເສບດົນຕີ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວສິລະປະການສະແດງ ແລະ ໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຫຼື ນໍາຕົວເຈົ້າຂອງກິດຈະ ການ ຫຼື ເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ຫຼື ເຄື່ອງເສບດົນຕີໄປດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄ. ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ
ກໍລະນີເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມີນເສີຍ ຫຼື ປະລະໜ້າທີ່ ບໍ່ບັງຄັບປະຕິບັດມາດຕະການໄວຕາມການໂທແຈ້ງເຂົ້າມາຂອງພົນລະເມືອງ ຫຼື ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງສຽງນັ້ນ ຈະຖືກພິຈາລະນາລົງວິໄນ ຫຼື ດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງ ຕາມແຕ່ກໍລະນີ ເບົາ ຫຼື ໜັກ.
4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປີດໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບແຈ້ງມົນລະພິດທາງສຽງ ໝາຍເລກ 020 28899774 ຂອງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໝາຍເລກ 020 55609035; 020 52555512 ຂອງພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະ ນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ-ກອງຫຼອນບ້ານ, ປກສ-ທະຫານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ລະຂັ້ນ ເປັນເຈົ້າການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ; ຜູ້ປະຈໍາການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ບັງຄັບປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ວາງອອກຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີລະເມີດມາດຕະການໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ພົນລະເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງສຽງ ລາຍງານ ຫຼື ໂທແຈ້ງຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ.
ພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ຄອບຄົວເຮືອນຂ້າງຄຽງ ແລະ ເຄົາລົບປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ວາງອອກຂັ້ນເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ລະບຽບການມີຄົບຖ້ວນ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນຫັນກຽວລະບຽບເຂົ້າຕື່ມ.
ຂໍຝາກເປັນບັ້ງເລກເຖິງອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະຂັ້ນບ້ານວ່າຈະແກ້ຢ່າງໃດ?