ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາ ປີ 2018 ມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນການຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການອອກນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄມີອັນຕະລາຍ ເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດ ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວບສອບ ປະຈຳປີ 2019, ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປິ 2022 ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2020, ບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040) ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈີຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2030