loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ

ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ

     ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ສັນຕິພາບ ເອກກະລາດ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມື ແບບຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ ຕາມທິດນຳ “ເພີ່ມມິດຫຼຸດຜ່ອນສັດຕູ”.

         ສະພາແຫ່ງຊາດ ພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະສະພາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນຂອງຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສໍາມະນາຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາການ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.