loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ມ.ຖ. 16, 2022 | SlideMobile

          ໃນໂລຍະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບບາງບັນຫາສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 GDP ຂະຫຍາຍຕົວ 4,3% ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ ກັບ 95.212 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 49,6% ຂອງແຜນ; ງົບປະມານສາມາດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດໄດ້ 10.633,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 33,66% ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,7% ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.37,36 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ໄດ້ 8.849,47 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27,24% ຂອງແຜນການ.
         ດ້ານເງິນຕາ: ປະລິມານເງິນ M2 ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 18,39% ທຽບໃນໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ, ແຕ່ຖ້າລວມປັດໄຈການປ່ຽນແປງດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ 40,75% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາ; ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2021) ເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 7,79% ແລະ ທຽບເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 8,43%; ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 9,01% ສຳລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບເງິນໂດລາ ຢູ່ໃນລະດັບ 2,94% ສຳລັບອັດຕາເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ; ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ 5 ເດືອນ ຢູ່ໃນລະດັບ 9%, ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮອດທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 4,17 ເດືອນ; ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດກວມເອົາ 82,36% ຂອງ GDP; ຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານກວມເອົາ 54,85% ຂອງ GDP; ອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ (NPLs) ຢູ່ໃນລະດັບ 2,22%.
         ການລົງທຶນ: ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດ ໃນປີ 2022 ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທັງ ໝົດ3.950 ຕື້ກີບ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ມີ 162,04 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.677,06 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,84% ຂອງແຜນການ, ໃນນີ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 666,08 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27,07% ຂອງແຜນການ ແລະ ການກູ້ຢືມ 1.010,98 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 23,56% ຂອງແຜນການ. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດອະນຸມັດການລົງທຶນທັງໝົດ 88.370,53 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ ມີທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ 21.864,87 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນການ.
ໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍສຸມໃສ່ 91 ຈຸດສຸມລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 213 ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ; ການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ ໄດ້ 1.122,54 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 11,22% ຂອງແຜນການ.
            ການຂຶ້ນທະບຽນ-ອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ບັນລຸ 32.706 ຕອນ ເທົ່າກັບ 10,9% ຂອງແຜນການ.
            ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 53 ບໍລິສັດ ເທົ່າກັບ 58% ຂອງແຜນການ.
ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ: ໄດ້ຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ ໄດ້ 50.349 ເລກໝາຍ ລວມທັງໝົດ 1.286.567 ເລກໝາຍ ເທົ່າກັບ 88,92% ຂອງແຜນການ ແລະ ຂະຫຍາຍໂທລະສັບມືຖືໄດ້ 663.411 ເລກໝາຍ ລວມທັງໝົດ 4.850.000 ເລກໝາຍ ເທົ່າກັບ 96,96% ຂອງແຜນການ; ການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໄດ້ 224.308 ບັນຊີ ລວມທັງໝົດ 4.373.287 ບັນຊີ ເທົ່າກັບ 105,4% ຂອງແຜນການ.
            ໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຈໍານວນ 127 ສະບັບ ແລະ ຍັງຄ້າງຢູ່ 99 ສະບັບ; ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ສໍາເລັດຈໍານວນ 547 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການ ຈໍານວນ 44 ເລື່ອງ; ຄະດີພວມປະຕິບັດ ຈໍານວນ 41.047 ເລື່ອງ, ຄະດີປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ 3.586 ເລື່ອງ.
             ສໍາລັບ 6 ເດືອນຕໍ່ໜ້າຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸແຜນໄດ້ກຳນົດໄວ້ 4,5%, ມີມູນຄ່າຕາມລາຄາປັດຈຸບັນເທົ່າກັບ 202.622 ຕື້ກີບ (ມະຕິສະພາ: 192.145 ຕື້ກີບ), GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ເທົ່າກັບ 1.756 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ຫົວຄົນ ເທົ່າກັບ 1.645 ໂດລາ, ໃນນັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກຳ: ຂະຫຍາຍຕົວ 2,9% ກວມເອົາ 15,9% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: 2,7%, ກວມເອົາ 16,7% ຂອງ GDP).
             ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ: ຂະຫຍາຍຕົວ 4,4% ກວມເອົາ 35,0% (ມະຕິສະພາ: 5,3%, ກວມເອົາ 34,0% ຂອງ GDP).
             ຂະແໜງບໍລິການ: ຂະຫຍາຍຕົວ 4,9% ກວມເອົາ 37,6% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: 4,5%, ກວມເອົາ 38,9% ຂອງ GDP).
             ພາສີ-ອາກອນ: ຂະຫຍາຍຕົວ 4,1% ກວມເອົາ 11,4% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ: 4,0%, ກວມເອົາ 11,5% ຂອງ GDP).
             ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ ໃຫ້ໄດ້ 31.593 ຕື້ກີບ (ມະຕິສະພາ: 31.593 ຕື້ກີບ), ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 34.691 ຕື້ກີບ (ມະຕິສະພາ: 34.691 ຕື້ກີບ), ຂາດດຸນງົບປະມານ 3.098 ຕື້ກີບ (ມະຕິສະພາ: 3.098 ຕື້ກີບ).