loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງກົນໄກຈັດສັນງົບປະມານ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ສ.ຫ. 23, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ບົດຮຽນການຍົກສູງກົນໄກ ຈັດສັນງົບປະມານ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂົງເຂດກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ໃນຂົງເຂດແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ເພື່ອຮັບປະກັນເນື້ອໃນຂອງຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບກົນໄກຈັດສັນງົບປະມານ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື ໃນຂົງເຂດກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ສິງຫາ 2022 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາການຍົກສູງກົນໄກຈັດສັນງົບປະມານ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ໃນຂົງ ເຂດກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ ປະທານກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານກໍາມາທິການດັ່ງກ່າວ, ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ອໍນວຍການຈາກສະຖາບັນສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ຄະນະບໍດີຄະນະເສດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ, ບັນດາຫົວ-ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນັກສໍາມະນາກອນໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີ ແລະ ບັນຍາຍເນື້ອໃນຂອງເອກະສານຈາກບັນ ດາອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຊິ່ງປະກອບມີ 9 ຫົວຂໍ້ຄື: ລາຍງານແຜນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືໃນຂົງເຂດແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ; ລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນ ຫົວຂໍ້: ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ງົບປະມານ; ລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນ ຫົວຂໍ້: ການປະເມີນຜົນນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາ ບັນການເງິນ; ລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນຫົວຂໍ້: ການປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 4 ແຫຼ່ງທຶນຂອງການພັດທະນາ; ລາຍງານໂຄງຮ່າງການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື ຫົວຂໍ້: ການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການລົງທຶນເອກະຊົນ; ລາຍງານໂຄງຮ່າງການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື ຫົວຂໍ້: ຫຼັກການພື້ນຖານສະຖິຕິ ແລະ ວິທະ ຍາການວິໄຈສຳລັບແຜນການ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ເງິນຕາ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ; ລາຍງານໂຄງຮ່າງການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື ຫົວຂໍ້: ການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການດູນດ່ຽງ ແລະ ແຜນການຊຳລະໜີ້ສິນ; ລາຍງານໂຄງຮ່າງການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື ຫົວຂໍ້: ການພິຈາລະນາ ແລະ ການຮັບຮອງ ແຜນເງິນຕາ, ທະນາ ຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ; ລາຍງານໂຄງຮ່າງການຂຽນປຶ້ມຄູ່ມື ຫົວຂໍ້: ການພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຮ່າງບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ການສ້າງຮ່າງມະຕິ, ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ, ຄຳຊັກຖາມ ແລະ ບົດແນະນໍາ ໃນຂົງເຂດແຜນ ການ, ງົບປະມານ, ການເງິນ, ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາລັດ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປ່າວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສືບຕໍ່ຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງກ່ອນ ເພື່ອສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະເມີນແຜນການປະຕິບັດແຜນງານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານ ແລະ ເພື່ອສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງເນັ້ນຕໍ່ນັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານ ໃຫ້ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ຫຼື ບັນດາອາຈານສະເໜີແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນທີ່ສົມບູນທີ່ສຸດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນງານເຊກາ).
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ອານິຕາ ມ່ວນສະຫວັດ)