loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035

​ກ.ກ. 2, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023 ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຊຍະສອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ນໍາສະເໜີຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງ ຮ່າງ ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງປະກອບມີທັງໝົດ 4 ພາກ ດັ່ງນີ້:
ພາກທີ 1: ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຮ່ທາດ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ (2011-2020) ເຊິ່ງເນື້ອໃນປະກອບມີ: ສະພາບລວມ, ທົບທວນຄືນຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ຜົນສຳເລັດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ແລະ ສັງເກດຕີລາຄາ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ (2011-2020).
ພາກທີ 2: ໄດ້ກຳນົດທິດທາງ, ວິໄສທັດ, ເປົ້າໝາຍລວມ, ຫຼັກການພື້ນຖານການສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະເນື້ອໃນວິໄສທັດ ຮອດປີ 2035 ຄື: “ພັດທະນາວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ຢ່າງປະຢັດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”.
ພາກທີ 3: ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ (2021-2030) ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດອອກເປັນ 2 ຍຸດທະສາດຄື: “ຊອກຮູ້ ແລະ ປະເມີນທ່າແຮງຊັບພະກອນແຮ່ທາດທົ່ວປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ”, ປະກອບມີ 6 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 49 ວຽກຈຸດສຸມຄື: ເປົ້າ
ໝາຍທີ 1 ການສໍາຫຼວດສ້າງຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ທົ່ວປະເທດ, ປະກອບມີ 2 ຄາດໝາຍ ແລະ 9 ວຽກຈຸດສຸມ; ເປົ້າໝາຍທີ 2 ການກໍານົດນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຈັດການ/ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາແຮ່ທາດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕາມທິດສີຂຽວ, ປະກອບມີ 13 ຄາດໝາຍ ແລະ 13 ວຽກຈຸດສຸມ; ເປົ້າໝາຍທີ 3 ການພັດທະນາກົນໄກບໍລິຫານຈັດການ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ປະກອບມີ 5 ຄາດໝາຍ ແລະ 13 ວຽກຈຸດສຸມ; ເປົ້າໝາຍທີ 4 ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ປະກອບມີ 3 ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ວຽກຈຸດສຸມ; ເປົ້າໝາຍທີ 5 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພະນັກງານໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່, ປະກອບມີ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ 6 ວຽກຈຸດສຸມ; ເປົ້າໝາຍທີ 6 ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ (GG) ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ປະກອບມີ 3 ຄາດໝາຍ ແລະ 4 ວຽກຈຸດສຸມ.
ພາກທີ 4: ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃນການປະສານງານ, ງົບປະມານ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ ລວມທັງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳສະໜັບສະໜູນ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ.