loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຄະນະປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ຫົວໜ້າສູງສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ ແລະນຳພາວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການພົວພັນວຽກງານພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

01

ເປັນປະທານ ຄະນະປະທານ ກອງປະຊຸມສະພາ ແຫ່ງຊາດ, ປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະ ພາແຫ່ງຊາດ;

02

ຊີ້ນຳ, ນຳພາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ກຳມາທິການ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ ຊາດ ແລະກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ
ສ້າງຕັ້ງ;

03

ປຶກສາຫາລື, ປະສານສົມທົບວຽກງານສຳຄັນ ຂອງປະເທດຊາດ ກັບປະທານປະເທດ, ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ;

04

ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງ, ເປັນຜູ້ວ່າການແທນ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະປະທານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. (ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 40 ,41 ແລະ42 ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸ່ງປີ 2015)