loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນລັດຖະບານ 9 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

​ກ.ກ. 3, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023 ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເປັນຕົ້ນ:
1. ໃຫ້ລັດຖະບານ ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນ ດ້ານດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ປະເທດເຮົາຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນມືອາຊີບມີຈຳນວນຈຳກັດ, ການຕອບສະໜອງງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ແກ່ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຍັງມີຄວາມຈຳກັດ, ກອງປະຊຸມເຫັນຄວນໃຫ້ສອງກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄປຂຶ້ນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງດຽວກັນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ, ຫຼຸດຜ່ອນການແບກຫາບດ້ານງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງກະທັດຮັດ, ໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
2. ໃຫ້ລັດຖະບານ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ລວມສູນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສາມາດກຳນົດໄດ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຕົ້ນ: ຜູ້ທີ່ມີຖານະເສດຖະກິດ ທຸກຍາກ, ປານກາງ, ຮັ່ງມີ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພິເສດ;
3. ໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ບັນຫາຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ລວມທັງການປັບປຸງຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີນ້ຳໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈແກ່ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ ທັງຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນສັງຄົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ; ຄົ້ນຄວ້າການອອກບັດປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ປັບປຸງບັດປະກັນສັງຄົມ, ບັດປະກັນສຸຂະ ພາບ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກຢູ່ທຸກສະຖານບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການປີ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ;
4. ໃຫ້ລັດຖະບານ ທົບທວນຄືນລະບົບການຈ່າຍເງິນສົມທົບຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລະບົບປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີການສຶກສາຕົ້ນທຶນໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ນຳໃຊ້ຕົ້ນທຶນການປິ່ນປົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ໃຫ້ລັດຖະບານ ຄົ້ນຄວ້າຈັດສັນງົບປະມານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນສະສົມມາຫຼາຍປີ ຂອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ເພີ່ມງົບປະມານໃຫ້ແກ່ວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ທຸກກຸ່ມເປົ້າໝາຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມສົງເຄາະ ຫຼື ການອຸດໜູນຕ່າງໆ; ເອົາໃຈໃສ່ຂະ ຫຍາຍເປົ້າໝາຍປະກັນສັງຄົມໃນພາກວິສາຫະກິດໃຫ້ໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງ;
6. ໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງ ຊຸກ ຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ;
7. ໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຮ່ວມມືການຜະລິດ, ສະຫະກອນ ແລະ ການບໍລິ ການດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳ ແກ່ແຮງງານລາວ;
8. ໃຫ້ລັດຖະບານ ຊີ້ນຳ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມ ດຳເນີນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປັບປຸງວິທີການ, ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 20 ກິດຈະກໍາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ;
9. ໃຫ້ລັດຖະບານ ຊີ້ນຳ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລະຫວ່າງ ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງດ້ວຍກັນ ແລະ ລະຫວ່າງ ສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນ, ກົມ ກຽວກັນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.