ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ກຳມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
  2. ພະແນກ ສະຖິຕິ, ນິຕິກຳ ແລະ ສັງລວມ.

ກົມການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະ ກວດສອບ ມີ 3 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ພະແນກງົບປະມານ-ການເງິນ.
  2. ພະແນກ ການທະນາຄານ-ສະຖາບັນການເງິນ.
  3. ພະແນກ ກວດສອບ-ກວດກາ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ ແຜນການການລົງທືນ

ເບີໂທ: 021 417351

ກົມ ການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະການກວດສອບ

ເບີໂທ: 021 413529

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ