ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ຄະນະນຳກຳມາທິການ

ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ທີ່ຕັ້ງຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ

          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບກຳມາທິການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນວ່າ “ຄຮຂ”

         ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ

          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ; ການຄຸ້ມຄອງ, ການບຳລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ຊ່ວຍຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊຸດໃໝ່.

 
         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ
         1 ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ:
          1. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ພາບະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          2. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຄະນະສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ.
          3. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          4. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນ ທີ່ມາພົວພັນວຽກງານ ກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
 
         2 ການຄຸ້ມຄອງ, ການບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ດັ່ງນີ້:
          1. ຂຶ້ນບັນຊີສະຖິຕິ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັກສາຊີປະຫວັດ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຊຸດ;
          2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ບັນຈຸຊັບຊ້ອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະກໍາມາທິການ;
          3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເປັນຕົ້ນ ການຍ້ອງຍໍ, ການພັກການ, ການເຂົ້າຮັບບໍານານ ແລະ ການຢຸດຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;
          4. ຄົ້ນຄວ້າຄໍາສະເໜີ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສະເໜີປົດສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ;
          5. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລາຍງານຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ;
          6. ຊ່ວຍຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໄ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ;
          7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນການ, ໂຄງການບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 
         3 ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການເລືອກຕັ້ງ ດັ່ງນີ້:
          1. ຊ່ວຍຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສ້າງຮ່າງມະຕິແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ;
          2. ຄົ້ນຄວ້າການກໍານົດຈໍານວນຜູ້ສະໜັກຮັບເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈໍານວນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
          3. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການກໍານົດວັນເລືອກຕັ້ງ;
          4. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
 
         4 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
          1. ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຕາມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ;
          2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ກົມວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;
          3. ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
 
         5 ວຽກງານການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ
          ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີສິດ-ໜ້າທີ່ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນີ້:
           1. ພົວພັນຮ່ວມມື ຕາມການຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະສະພາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
           2. ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ;
           3. ພົວພັນຮ່ວມມື ກັບໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
           4. ປະສານສົມທົບກັບກໍາມາທິການການຕ່າງປະເທດ, ກໍາມາທິການອື່ນ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາ ໃນການພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການຂອງຕ່າງປະເທດ.

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0147/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 13/09/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ)

ກົມ ແລະ ພະແນກການ

ກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ.
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍ.

ກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ ມີ 2 ພະແນກຄື:

  1. ພະແນກ ພັດທະນາວຽກງານສະພາ.
  2. ພະແນກ ວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ເບີ​ໂທ: 021 454911

ຄະນະນຳ ກຳມາທິການ
ກຳມະການຂອງກຳມາທິການ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະພາລະບົດບາດ