ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ການຮ່ວມມືສາກົນ

ກອງປະຊຸມສາກົນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເປັນເຈົ້າພາບ

ກອງປະຊຸມ AIPA 35

ກອງປະຊຸມ AIFOMCOM

ກອງປະຊຸມ APPF 17