loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 15 ຄາດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ມ.ຖ. 9, 2022 | SlideMobile

         (ສພຊ) ກອງປະຊຸມຍົກສູງຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຈາກທ່ານ ຮສ. ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທ່ງ ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ 15 ຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນຈໍານວນ 15 ຄາດໝາຍ, ມີ 7 ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນ ລຸໄດ້ ແລະ 8 ຄາດໝາຍ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດຖອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
             ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້: 1) ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ປ.5 ເພີ່ມຂຶ້ນ 97,4% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 97,5% ໃນສົກຮຽກ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ 97,4% ຂຶ້ນໄປ); 2) ອັດຕາຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາບັນລຸໄດ້ 92,7% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ 92,2% ຂຶ້ນໄປ); 3) ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນ ປ.5 ຂຶ້ນ ມ.1 ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງ 0,99 (ຄາດໝາຍຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0,97-1,03); 4) ປະຊາກອນໜຸ່ມ, ຜູ້ປະລະການຮຽນໃຫ້ໄດ້ບຳລຸງຜ່ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບບັນລຸ 43.154 ຄົນ (ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ 30.000 ຄົນ); 5) ຄູຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກວມ 28,3% ຂອງຈຳນວນຄູທັງໝົດ ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 10%); 6) ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮຽນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລເຂົ້າຮຽນໃນສາຍວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳ ແລະ ຄະນິດສາດ ໄດ້ 3.243 ຄົນ (ຄາດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ 2.500 ຄົນ); 7) ສົ່ງເສີມມວນຊົນທຸກເພດ, ທຸກໄວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຫັດກາຍະບໍລິຫານ, ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການຫຼິ້ນກິລາກາຍະກໍາ ບັນລຸໄດ້ 33,82% (ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ 33% ຂອງພົນລະເມືອງ).
             ຄາດໝາຍທີ່ຫຼຸດຖອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ: 1) ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼຸດຈາກ 82,9% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 79,9% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ 83% ຂຶ້ນໄປ); 2) ອັດຕານັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ ປ.1 ທຽບໃສ່ເດັກ 6 ປີ ຫຼຸດລົງ ຈາກ 98,5% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 97,9% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ 98,6% ຂຶ້ນໄປ); 3) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5,3% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 6,5% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ຫຼຸດຕໍ່າກວ່າ 5,3%) ແຂວງທີ່ປະລະຫຼາຍ ສາລະວັນ 10,6%, ໄຊສົມບູນ 9,8%, ອັດຕະປື 8,3%, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 7,53%; 4) ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນ ປ.5 ຂຶ້ນ ມ.1 ຫຼຸດຈາກ 85,5% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 82,4% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ 85% ຂຶ້ນໄປ); 5) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 4,3% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 5,0% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍໃຫ້ຫຼຸດຕໍ່າກວ່າ 4%) ແຂວງທີ່ປະລະຫຼາຍ: ບໍ່ແກ້ວ 10,51%, ສາລະວັນ 8,3%, ເຊກອງ 7,5%, ສະຫວັນນະເຂດ 7,2%); 6) ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ມ.4 ຫຼຸດລົງ 70,1% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 68% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 70%); 7) ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເພີ່ມຈາກ 10,3% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 11% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10%) ແຂວງທີ່ປະລະຫຼາຍ: ຫຼວງພະບາງ 15,9%, ບໍ່ແກ້ວ 14,44%, ເຊກອງ 13,9%, ຈຳປາສັກ 13,5%, ອັດຕະປື 13,9%); 8.) ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຫຼຸດຈາກ 4,3% ໃນສົກຮຽນ 2020-2021 ເປັນ 2% ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 (ຄາດໝາຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3,5%).