loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກອງປະຊຸມ ພົບປະ, ແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຂັ້ນ (ເພດຍິງ) ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາກິດຈະກຳ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA).

ກ.ພ. 2, 2024 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

    ໂດຍອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 56/ຫກ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024 ກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຜູ້ສະໜັບໜູນຈາກ ແຜນງານເຊກາ, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2024 ທີ່ສຳນັກງານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວິໄລທອນ ສູນທອນໄຊມົງຄຸນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນ ທັງເປັນໃນນາມກອງເລຂາ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ເພດຍິງ), ກອງເລຂາແຜນງານເຊກາ-ຈີໄອແຊັດ, ສະຫະພັນເອີຣົບ ແລະ ອົງການ SDC ເຂົ້າຮ່ວມ.
  
    ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້: ກໍ່ເພື່ອພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຂັ້ນ (ເພດຍິງ) ແລະ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນບັນດາກິດຈະກຳ ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (CEGGA), ຢູ່ໃນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພື່ອກຳນົດຄາດໝາຍທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ບັນລຸຕົວຊີ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບຮ່ວມກັນ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳເພື່ອວາງແບບແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສົນທະນາ-ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ, ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເຊກາ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນງານເຊກາກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌:
ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ