loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ.

ພ.ພ. 19, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16-19 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ທີ່ເມືອງຍອດອູ ແລະ ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ; ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຕາມກົດໝາຍສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄດ້ລະບຸ ແລະ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຂວງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປັບປຸງອໍານາດລັດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເທື່ອກ້າວ;  ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019,  ການສະເໜີປົດ (ລຶບ) ບັນຊີຄ້າງຂອງບັນດາໂຄງການສ້າງສັນຍາເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານເຊົ່າ-ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງຍອດອູ ແລະ ເມືອງບຸນເໜືອ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ; ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງຄະນະທິມງານລົງຕິດຕາມກວດກາໄດ້ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ. ຈາກນັ້ນ, ທາງຄະນະທິມງານລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍຸ້ ຢູ່ພາກສະໜາມ ເປັນຕົ້ນ: ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ທອງ ຂອງບໍລິສັດ ຢຸນນານ ຈົງເຊິນ ມາຍນີ້ງ ຈໍາກັດ ທີ່ເມືອງ ຍອດອູ; ໂຄງການສົງເສີມປຸກຢ່າງພາລາ ເຂດບ້ານຍໍ້ ຂອງ ບໍລິສັດ ຊີຊຸຍຢົງອີ ທີ່ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອເປັນຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ຄໍາພອນ ສຸລິວັນ.