loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສິດ, ພາລະບົດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ຊຶ່ງແມ່ນພົນລະເມືອງລາວເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດກາຂອງປະຊາຊົນ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ສະຫະພັນກຳ ມະບານລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

01

ຄົ້ົ້ນຄວ້າ, ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຄົາລົບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ;

02

ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊັ້ນຄົນໃຫ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້ົ້າຮ່ວມໃນການປະ ຕິບັດແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງຄະ ນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ ຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ໃຫ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ຂອງສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ;

03

ເຂົ້ົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຍ້ອນ ສາເຫດຈຳເປັນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງສະເໜີຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ເພື່ອຂໍອະ ນຸຍາດ ຈາກປະທານຄະນະປະຈຳສະ ພາແຫ່ງຊາດ;

04

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມເນື້ອໃນຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍຄວາມ ຮັບຜິດຊອບສູງ;

05

ຊັກຖາມ ປະທານ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ສະມາຊິກລັດຖະບານ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ ແລະ ປະທານອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ;

06

ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕໍ່ປະຊາຊົນໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ;

07

ໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ພົບປະ, ຮັບຕ້ອນປະຊາຊົນ, ເກັບກຳ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງ ປະຊາຊົນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພິຈາລະນາ, ແກ້ໄຂ ທັງຕິດຕາມຜົນ ຂອງການແກ້ໄຂ;

08

ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຄຳແນະນຳແກ່ພົນລະເມືອງ ກ່ຽວກັບການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ;

09

ເຂົ້ົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພິທີທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ ຕາມການເຊີນ ຫຼື ໂດຍໜ້າທີ່;

10

ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ;

11

ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ກຳມາທິ ການທີ່ຕົນສັງກັດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ, ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນທັງສະ ມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຍັງຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ຕົນເປັນສະມາຊິກອີກດ້ວຍ;

12

ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. (ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 25 ແລະ 27 ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸ່ງປີ 2015)