loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ

ທ.ວ. 27, 2023 | ເຂດ 10 ວຽງຈັນ

ໃນພາກບ່າຍ ຂອງວັນທີ 26 ທັນວາ 2023 ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ສຸຸມໃສຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ກັບບົດລາຍງານ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024; ບົດລາຍງານ ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024; ບົດລາຍງານຂອງພະແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງແຂວງ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024 ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ  ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາຜົນເດັ້ນທີ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເປັນຕົ້ນ: ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທາງດ່ວນ, ທາງລົດໄຟ, ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເປ່ເພ , ຜົນກະທົບດ້ານສິງແວດລ້ອມຈາກໂຄງການປູກກ້ວຍ ໂດຍສະເພາະບັນຫາກິ່ນເໜັນ,ບັນຫາແຮງງານເຄື່ອນທີ່, ບັນຫາການປະລະການການຮຽນຂອງເດັກຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ,ການຂຶ້ນທະບຽນຄຸ້ມຄອງທີດິນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການຂື້ນອະທິບາຍ, ຊີ້ແຈງ ຈາກອົງການປົກຄອງແຂວງຕໍ່ຄໍາຊັກຖາມ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ເພື່ອໄປຄົ້ນຄວ້າ,ພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການທາງລົດໄຟ,ໂຄງການທາງດ່ວນ (ໃນເລວ ແລະ ນອກເລວ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນອັບປະໂຫຍດ; ບັນຫາການປະລະການຮຽນຂອງເດັກຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມ,ການແກ້ໄຂບັນຫານັກຮຽນມົ້ວຊຸມຢູ່ສະຖານທີບັນເທີງຮ້ານອາຫານ,ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄຸເຫຼືອບໍ່ພໍຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການແກ້ໄຂແພດອາສາສະໜັກ,ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ,ການອອກອະນຸຍາດເປີດຮ້ານທົ່ວໄປ.