ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂປລ. ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີຫານສັງຄົມ ໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ  ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຄົນພິການ  ແນໃສ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນພິການ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນສັງຄົມ  ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ  ໄປຄຽງຄູ່ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ  ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນພິການມີຊີວິດການເປັນຢູ່ ນັບມື້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ  ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII  ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ນີ້ວ່າ:  ເມື່ອກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ  ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະມີພື້ນຖານ ທາງດ້ານນິຕິກໍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງ  ໃນການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົນພິການ  ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ ຂອງຄົນພິການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳໃນສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນ  ເພື່ອໃຫ້ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  ຄົນພິການຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ,  ພັດທະນາ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:  ການປີ່ນປົວ-ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ,  ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ເໝາະສົມ  ລວມທັງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮ່ວມ ໃນສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ  ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  ຄົນພິການມີການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເປັນເອກະລາດ,  ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ  ເປັນຕົ້ນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,  ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ,  ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການສື່ສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ,  ສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ  ທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ;  ລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກ່ຽວກັບຄົນພິການ  ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ  ໂດຍມີການແຍກປະເພດຄົນພິການ ຕາມເພດ-ໄວ  ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມກັນນີ້, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳ  ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມ  ຕໍ່ຄົນພິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງ ໄປໃນທາງບວກເທື່ອລະກ້າວ, ການຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ ໃນຮູບແບບການກຸສົນ ກໍຈະຫັນໄປສູ່ການຮັບຮູ້ ສິດ  ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງຄົນພິການ ເປັນຕົ້ນ  ການເຄົາລົບ ແລະ ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນ.