loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະບານ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນພິການ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ທາງສັງຄົມ ຫລາຍຂຶ້ນ

ທ.ວ. 11, 2018 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີຫານສັງຄົມ ໄດ້ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄົນພິການ  ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຄົນພິການ  ແນໃສ່ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນພິການ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນສັງຄົມ  ໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ  ໄປຄຽງຄູ່ກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ  ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນພິການມີຊີວິດການເປັນຢູ່ ນັບມື້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ  ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII  ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ນີ້ວ່າ:  ເມື່ອກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ  ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຈະມີພື້ນຖານ ທາງດ້ານນິຕິກໍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງ  ໃນການຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄົນພິການ  ໂດຍສະເພາະ ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ ຂອງຄົນພິການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳໃນສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນ  ເພື່ອໃຫ້ຄົນພິການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  ຄົນພິການຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ,  ພັດທະນາ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:  ການປີ່ນປົວ-ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ,  ການຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ເໝາະສົມ  ລວມທັງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮ່ວມ ໃນສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ  ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  ຄົນພິການມີການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເປັນເອກະລາດ,  ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ  ເປັນຕົ້ນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,  ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ,  ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການສື່ສານ, ເຕັກໂນໂລຊີ,  ສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມ ສະດວກ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ  ທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ;  ລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກ່ຽວກັບຄົນພິການ  ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ  ໂດຍມີການແຍກປະເພດຄົນພິການ ຕາມເພດ-ໄວ  ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມກັນນີ້, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳ  ແລະ ທັດສະນະຄະຕິຂອງບຸກຄົນ ແລະ ສັງຄົມ  ຕໍ່ຄົນພິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງ ໄປໃນທາງບວກເທື່ອລະກ້າວ, ການຊ່ວຍເຫລືອຄົນພິການ ໃນຮູບແບບການກຸສົນ ກໍຈະຫັນໄປສູ່ການຮັບຮູ້ ສິດ  ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງຄົນພິການ ເປັນຕົ້ນ  ການເຄົາລົບ ແລະ ການສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຫລາຍຂຶ້ນ.