loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະບານຍັງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ອີກບາງຈຸດ

ທ.ວ. 3, 2019 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ສພຊ: ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2019 ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຂອງກະຊວງການເງິນ ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງບັນດາກະຊວງ ກໍຄືລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຫລາຍດ້ານພົ້ນເດັ່ນ ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຂໍມີຄຳເຫັນບາງຈຸດຄືດັ່ງນີ້:

1. ການຜະລິດເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ສະເພາະຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຫັນວ່າຂະບວນການຜະລິດແມ່ນຟົດຟື້ນ ແຕ່ຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ພົບເຫັນໃນປັດຈຸບັນ:

ບັນຫາທີ 1: ເວລາປະຊາຊົນຢາກກູ້ຢືມເງິນລົງທຶນ ບາງຄັ້ງຍັງຖືກທະນາຄານເອົາປຽບຜູ້ທີ່ຜະລິດຢູ່;

ບັນຫາທີ 2: ເວລາປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແມ່ນໄດ້ເສຍພາສີໃຫ້ບ້ານແພງຫລາຍ;

ບັນຫາທີ 3: ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງເມືອງ, ທາງອາກອນປະຈຳດ່ານຕາມເສັ້ນທາງ ກໍໄດ້ເກັບນຳອີກ ກໍລະນີນີ້ ມີຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນພາຍໃນມີບັນຫາ ເຮັດໃຫ້ການນໍາເຂົ້າຈະມີລາຄາຕົ້ນທຶນຕໍາກວ່າການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະສືບຕໍ່ບໍ່ສາມາດຊຸກຍູ້ຜະລິດພາຍໃນໄດ້.

2. ກ່ຽວກັບການຜະລິດພາຍໃນເພື່ອການສົ່ງອອກ ເຫັນວ່າຫລາຍບໍລິສັດ ແມ່ນມີຕະຫລາດທີ່ແນ່ນອນ ແຕ່ບັນດາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນໄດ້ ນີ້ເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ຢາກສະເໜີໃຫ້ທາງລັດຖະບານມີສ່ວນພິຈາລະນາ ຖ້າເຮົາສາມາດຊອກຫາແຫລ່ງທຶນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະສາມາດຜະລິດອອກແລ້ວເອົາແຫລ່ງທຶນຈາກລູກຄ້າມາໃຫ້ກັບປະເທດເຮົາ. ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານງານຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຂະແໜງການ.

3. ການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໂຄງປະກອບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະແໜງກະສິກໍາຫລຸດລົງ ທຽບໃສ່ປີ 2018-2019 ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ກໍຫລຸດລົງ ຖ້າມີການຫລຸດລົງຄືແນວນີ້ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບລາຍຮັບຂອງພວກເຮົາ ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ.

4. ກ່ຽວກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເຫັນວ່າໃນປັດຈຸບັນ ການນໍາໃຊ້ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມນໍາໃຊ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງສະແດງອອກການເກັບລາຍຮັບຢູ່ຂະແໜງອາກອນ ຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນເທື່ອ ຍ້ອນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ການບັນຊີ ຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ ຢູ່ໃນກະໂຕກະຊວງການເງິນເອງ ເຫັນວ່າບັນຊີຍັງບໍ່ທັນແນ່ນອນ ເຊິ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ໄດ້ມີການປັບປຸງ 3 ມາດຕະຖານ ຄື: ມາດຕະຖານບັນຊີແຫ່ງລັດ, ມາດຕະຖານບັນຊີທີ່ຕິດພັນກັບສາທາລະນະ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບສາທາລະນະ ບັນດາມາດຕະຖານເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ຮູ້ວ່າກະຊວງການເງິນ ໄດ້ວາງອອກແລ້ວບໍ່ ແລະ ມາດຕະຖານການລາຍງານເດເປັນຄືແນວໃດ ເພາະຢູ່ໃນກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ລະພາກສ່ວນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍມີຄືແນວໃດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງມີຄືແນວໃດ ເຫັນວ່ານີ້ເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຜັນຂະຫຍາຍອອກ ທັງໝົດເຫລົ່ານີ້ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເກັບລາຍຮັບ.

5. ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເຫັນວ່າໃນຊຸດນີ້ ທາງລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍ ແຕ່ການຜັນຂະຫຍາຍມີການຊັກຊ້າ ໂດຍສະເພາະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີການຊີ້ແຈງວ່າ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ໄດ້ມີການເກັບລາຍຮັບ ຫລື ຢູ່ດ່ານບໍເຕັນໄດ້ມີການເກັບເກີນຫລາຍ ແຕ່ເປັນຫຍັງບົດຮຽນອັນທີ່ດີນັ້ນ ເຮົາບໍ່ສືບຕໍ່ຢູ່ໃນດ່ານໃຫຍ່ໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບຂອງເຮົາຫລາຍຂຶ້ນ.

ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແມ່ນກະຊວງການເງິນໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຫລື ລະບົບຜ່ານປະຕູດຽວ ແຕ່ຍັງມີບັນຫາຢູ່ ແລະ ບັນຫາມີການແກ່ຍາວ ຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂເທື່ອ ບັນຫາທັງມວນນີ້ ຖ້າຍັງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.