loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະບານກຳນົດ 6 ເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX

ມ.ຖ. 24, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ໃນບ່າຍຂອງ ວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ໃນວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ຮ່າງ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025). ໃນນັ້ນ, ໄດ້ກຳນົດ ມີ 6 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່, 25 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສຳລັບ 6 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ: ເປົ້າໝາຍທີ 1: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ປະກອບມີ 5 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນນັ້ນ, ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ຕໍ່ປີໃນລະດັບ 4% ຂຶ້ນໄປ, ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ 2.880 ໂດລາສະຫາລັດ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບ ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.280 ໂດລາສະຫາລັດ ໃນປີ 2025 ໃນນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ໃນລະດັບ 2,5%; ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4,1%; ຂະແໜງບໍລິການຂະຫຍາຍ ຕົວສະເລ່ຍ ໃນລະດັບ 6%; ພາສີ-ອາກອນ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 5,8%. ຮອດປີ 2025 ຈະສູ້ຊົນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມເອົາ 15,3%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາ 32,3%, ຂະແໜງບໍລິການ ກວມເອົາ 40,7% ແລະ ພາສີ-ອາກອນ ກວມເອົາ 1,7% ຂອງ GDP.

ເປົ້າໝາຍທີ 2: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ, ສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາ, ມີຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ (ປະກອບມີ 4 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ) ໂດຍຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າ ມາດຕະ ຖານ ໃຫ້ຫລຸດລົງເຫລືອ 15%, ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃຫ້ໄດ້ 27%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຫລຸດລົງເຫລືອ 20/1.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ຫລຸດລົງເຫລືອ 30/1.000 ຂອງເດັກເກີດມີຊີວິດ; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຂັ້ນສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 86% ໃນປີ 2025; ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນ ມ4 ໃຫ້ບັນລຸສູງກວ່າ 74%; ສູ້ຊົນໃຫ້ມີນັກຮຽນ ທີ່ຮຽນຈົບຈາກ ມຕົ້ນ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫ້ບັນລຸສູງກວ່າ 5% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນມັດ ທະຍົມຕົ້ນ; ຄວບຄຸມອັດຕາຫວ່າງງານ ໃຫ້ຫລຸດລົງຈາກ 20% ໃນປີ 2020 ມາເປັນ 15% ສະເລ່ຍຫລຸດລົງ ປີລະ 1%; ລັດລົງທຶນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ໄດ້ 1% ຂອງງົບປະມານການລົງທຶນໃນແຕ່ລະປີ.

ເປົ້າໝາຍທີ 3: ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ, ໃນນັ້ນຈະສູ້ຊົນສ້າງຄອບຄົວ ພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 204.360 ຄອບຄົວ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 3.104 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ ໃຫ້ໄດ້ 245.754 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 4.420 ບ້ານ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳທີ່ ເປັນເພດຍິງທຸກຂັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ກວມ 20% ຂຶ້ນໄປ.

ເປົ້າໝາຍທີ 4: ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ໂດຍຈະສູ້ຊົນໃຫ້ ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດໃນປີ 2025, ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 1,6 ລ້ານຕອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານໂຕນ, ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ໃໝ່ 45 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດໃໝ່ 25 ແຫ່ງ, ສູ້ຊົນສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດໃຫ້ໄດ້ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະ 56 ເມືອງ.

ເປົ້າໝາຍທີ 5: ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນຳໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດ ທີ່ຕັ້ງ, ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ໂດຍຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ ປະລິມານການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ໃນຕາໜ່າງການເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດ ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ທຸກຮູບແບບການຂົນສົ່ງ ທາງບົກ ຂະຫຍາຍຕົວ 7% ຕໍ່ປີ, ທາງນ້ຳ 5%, ທາງອາກາດ 12% ແລະ ທາງລົດໄຟ 3-5%.

ເປົ້າໝາຍທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ມີປະສິດທິພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດ ການປົກຄອງດ້ວຍ ກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ໂດຍຈະສູ້ຊົນການບໍລິຫານລັດ ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ການປັບປຸງບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ສູ້ຊົນສ້າງສູນ ບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງຈໍານວນເມືອງທັງໝົດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງຈຳນວນ ໜຶ່ງຕາມເງື່ອນໄຂ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ອົງການສານ ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໃນຂອງເຂດທົ່ວປະເທດ, ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ສູ້ຊົນອອກຄຳຖະແຫລງໃຫ້ໄດ້ 95%, ສູ້ຊົນຕັດສິນ-ພິພາກຄະດີ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 85% ດ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ດີ, ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງຄວາມເປັນຈິງ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳຕັດສິນທີ່ຍັງຄ້າງ ແລະ ຄຳຕັດສິນເຂົ້າໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 80%, ໃນນັ້ນ 20% ແມ່ນໃຫ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ປິດສຳນວນຄະດີ.

ການສະເໜີຮ່າງແຜນພັດທະນາຄັ້ງນີ້, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາປະ ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 5 ປີ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ມາ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ