loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ບົດດລາຍງານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

​ພ.ຈ. 2, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ສພຊ. ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ປີ  (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານງົບແຫ່ງລັດ 5 ປີ (2021-2025) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊາດ (ສພຊ) ຊຸດທີ  VIII ຄັ້ງວັນທີ 27 ຕຸລາຫາ 17 ພະຈິກ 2020

I. ການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ປີ ຄັ້ງທີ VIII (20162020)

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄດ້ກໍານົດ 3​ ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ (ດ້ານເສດຖະກິດ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ).​ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ບວກກັບຄວາມບຸກບືນສູງຂອງບັນດາຂະແໜງການ, ​ອໍານາດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຖິງຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຢ່າງໜັກໜ່ວງກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດປະຄອງຕົວຜ່ານພົ້ນຈຸດມໍລະສຸມຕ່າງ ແລະ ຫລີກລ່ຽງວິກິດການໄດ້ໃນລະດັບດີສົມຄວນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫລາຍຂົງເຂດຍັງສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ສາມາດສະຫລຸບຕີລາຄາໂດຍສັງເຂດ ດັ່ງນີ້:

ກ. ເປົ້າໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ:

+ ດ້ານການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ: ສະເລ່ຍ 5 ປີເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 5,8% ຕໍ່ປີ, ຫລຸດຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ (ມະຕິສະພາ 7,2%) ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງໃນແຕ່ບລະປີ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນພາກພື້ນເຫັນວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ, GDP ຕໍ່ຫົວຄົນໃນປີ 2020 ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 2.664 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 89,45% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 2.978 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນນີ້:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ: ຂະຫຍາຍຕົວ 1,9% ກວມເອົາ 15,9% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາດັດແກ້ 3,4% ກວມ 16,8% GDP)
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ: ຂະຫຍາຍຕົວ 8,7 % ກວມເອົາ 31,7% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາດັດແກ້ 9,03% ກວມ 39% GDP)
 • ຂະແໜງບໍລິການ:​ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,2% ກວມເອົາ 41,2% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາດັດແກ້ 8,01% ກວມ 35,4% GDP)
 • ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາເຂົ້າ: 5,1% ກວມເອົາ 11,1% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາດັດແກ້ 5% ກວມ 8,8% GDP)

+ ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ:

 • ການລະດົມທຶນທົ່ວສັງຄົມຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 169.741,6 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97,9% ຂອງແຜນການ ຫລື ເທົ່າກັບ 26,9% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາ 173.329 ຕື້ກີບ), ໃນນີ້:
 • ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 17.099,9 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 10,1% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ (ມະຕິສະພາ 12-15%).
 • ການລົງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 29.666,1 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 17,5% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ (ມະຕິສະພາ 15-24%).
 • ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 86.127,6 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 50,7% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ (40%49%).
 • ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 36.848 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 21,7% ຂອງການລົງທຶນທັງ ໝົດ (ມະຕິສະພາ 21-23%).
 • ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ມີລັກສະນະຊໍາເຮື້ອ ແລະ ສະສົມມາຫລາຍປີໄດ້ທັງໝົດ 11.886,69 ຕື້ກີບ ໃນນີ້:
 • ປີ 2017: ຈັດສັນຊໍາລະໜີ້ສິນທັງໝົດ 1.289,88 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ (ບ້ວງປົກກະຕິ 589,88 ຕື້ກີບ, ບ້ວງເງິນສົດ 400 ຕື້ກີບ ແລະ ພັນທະບັດ 300 ຕື້ກີບ).
 • ປີ 2018: ຈັດສັນຊໍາລະໜີ້ສິນ ທັງໝົດ 3.778,02 ຕື້ກີບ ໃນນີ້: (ບ້ວງປົກກະຕິ 528,02 ຕື້ກີບ, ບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ 3.250 ຕື້ກີບ).
 • ປີ 2019: ຈັດສັນຊໍາລະໜີ້ສິນບ້ວງປົກກະຕິໄດ້ທັງໝົດ 400 ຕື້ກີບ.
 • ປີ 2020: ຈັດສັນຊໍາລະໜີ້ສິນທັງໝົດ 5.540,79 ຕື້ກີບ (ບ້ວງປົກກະຕິ 540,79 ຕື້ກີບ, ບ້ວງອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ແລະ ພັນທະບັດ 5.000 ຕື້ກີບ).
 • ສາມາດເກັບລາຍຮັບທັງໝົດໄດ້ 120.422 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,4% ຂອງແຜນ (ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ໃນແຕ່ລະປີ) ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 15,9% ຂອງ GDP ຫລື ທຽບໃສ່ການປະຕິບັດ 5 ປີ ຜ່ານມາ (2011-2015) ເພີ່ມຂຶ້ນ 20% ລາຍຈ່າຍທັງໝົດປະຕິບັດໄດ້ 156.351 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 95,9% ຂອງແຜນການ (ທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ໃນແຕ່ລະປີ) ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 20,6% ຂອງ GDP, ຂາດດຸນງົບປະມານສະເລ່ຍໄລຍະ 5 ປີ ຢູ່ໃນລະດັບ 4,73% ຂອງ GDP (ມະຕິສະພາບໍ່ເກີນ 5% ຂອງ GDP), ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນໄລຍະ 2016 ຫາເດືອນກັນຍາ 2020 ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 2,7% ຕໍ່ປີ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນຂອບຂອງແຜນການວາງໄວ້ (ມະຕິສະພາຕໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ), ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບໃສ່ໂດລາສະຫະລັດສະເລ່ຍອ່ອນຄ່າ 2,56% ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ ອ່ອນຄ່າ 4,69% (ມະຕິສະພາ 5%), ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ ສະເລ່ຍ 4,3 ເດືອນ (ມະຕິສະພາຫລາຍກວ່າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ), ປະລິມານເງິນລວມ (M2) ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 14,01% ຕໍ່ປີ (ມະຕິສະພາໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 24%).

+ ດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການສິນຄ້າ: ເຫັນວ່າມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 54.683,37 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 14,73% ຕໍ່ປີ (ແຜນການ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ຕໍ່ປີ), ມູນຕ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 284.401 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 10,5% ຕໍ່ປີ (ແຜນການ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ຕໍ່ປີ).

+ ດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ: ກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສົ່ງເສີມສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ໂຮງຮຽນ, ສູນເຝິກວິຊາຊີບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຝິກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 409.107 ຄົນ ຍິງ 179.793 ຄົນ ເທົ່າກັບ 62,17% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະພາ 658.000 ຄົນ), ໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ ໃນ 9 ສາຂາອາຊີບຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ ໃນ 7 ສາຂາວິຊາຊີບ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 131 ຄົນເທົ່າກັບ 40% ຂອງແຜນການ.

+ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ: ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການທາງດ່ວຍວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໃກ້ຈະສໍາເລັດ.

+ ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ໄດ້ສຶບຕໍ່ດໍາເນີນການຜະລິດ ເພື່ອສົ່ງອອກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍຄາດຄະເນການສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 129.605 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເທົ່າກັບ 7.203 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ VII ເພີ່ມຂຶ້ນ 164%; ມູນຄ່າການສົ່ງອອກແຮ່ທາດຄາດວ່າຈະປະຕິບັັດໄດ້ 6,66 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຄາດວ່າປະຕິບັດໄດ້ 1,52 ຕື້ໂດລາສະຫະຫະລັດ (ໃນນີ້, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ຄາດວ່າຈະສົ່ງອອກໄດ້ 1,28 ຕື້ໂດລາ).