loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ 414/ລບ ຢູ່ເມືອງຮົ່ມ.

ຕ.ລ. 4, 2023 | ເຂດ 18 ໄຊສົມບູນ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕິຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ດຳລັດ ຂອງລັດຖະບານ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງ ພ້ອມທັງສອດຄ່ອງຕາມຈດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ.ດັ່ງນັ້ນ, ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາສະພາປະຊົນແຂວງ ຈຶ່ງໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການກ້ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດຮອດບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳຫຼວດ ແລະ ຂຸດແຮ່ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 61 ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຕາມດຳລັດ 414 ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍນໍາໜ້າພາທາງ ທ່ານ ນ. ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງໄຊສົມບູນ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ທ່ານ ວອນປະດິດ ດາລານຸວົງ ປະທານ ຄະນະກຳມະການເສດ ຖະກິດ,ແຜນການ ແລະ ການເງິນ ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ຈົນຮອດພະນັກງານຂອງສະພາລົງຕິດຕາມເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດເງື່ຶອນໄຂໃນການເຈລະຈາສັນຍາຂຸດຄົ້ນ,ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ເຫຼັກ ໃນໄລຍະທົດລອງ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ມີຖຸນາ 2021 ແລະ ດຳລັດ ຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍການພັດທະນາແຂວງໄຊສົມບູນ ສະບັບເລກທີ 414/ລບ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2019 ເພື່ອເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກສະໜາມ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຮັບຟັງລົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ຂອງຫ້ອງວ່າການເມືອງຮົ່ມ ແລະ ຂອງຫ້ອງການຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ມັນເກີດຢູ່ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ, ຕໍ່ມາທ່ານ ປະທານ ກອງປະຊຸມກັບບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີນຳບັນດາຫ້ອງການເພື່ອຈະນຳເອົາຄຳສະເໜີ ແລະ ບັນຫາທີເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນເມືອງເພື່ອຈະໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງແຂວງເພື່ອປຶກສາຫາລືຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງ .

ພາຍຫຼັງຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດແລ້ວ ຈະເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນເພື່ອລາຍງານຄືນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງເຄື່ອນໄຫວແລ້ວສັງລວມລາຍງານສົ່ງໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂແລ້ວລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນງານໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງການຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອຽດ.

                                                                                            (ແສງຕາວັນ ລັດຕະນະວົງ)