loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ.

ມ.ກ. 23, 2024 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

(ສພຂ) ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024 ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2024 ວ່າ: ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ສະເໜີອົງການປົກຄອງແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024 ດັ່ງນີ້:

1.ສະເໜີໃຫ້ອົງການປົກຄອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີມາດຕາການແກ້ໄຂບັນຫາອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ອຸປະສັກ ແລະ ຂອດຂັ້ນທີເປັນອຸປະສັດໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານດັ່ງຄືບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນ ແລະ ມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ;

2.ຄົ້ນຄ້ວາຕີລາຄາ ແລະ  ຄາດຄະເນສະພາບການຜັນແປຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ຊັດເຈນ, ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ມີມາດຕະການຮັບມື ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງ;

3.ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັງປະຕິບັດ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຈໍາກັດການພິຈາລະນາໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສ້າງໜີ້ສິນສາທາລະນະເພີ່ມ;

4.ກໍານົດມາດຕະການ ໃນການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ ໃຫ້ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດຄາດໝາຍ ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນສາທາລະນະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍປີ 2024; ຮັບປະກັນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ເປັນລະບົບ, ປະຕິບັດວິໄນແຜນການ – ການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ;

5.ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບການຊໍາລະສະສາງຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ດ້ວຍສະກຸນເງິນກີບໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮັກສາຄ່າຂອງເງິນກີບໃຫ້ແຂງຄ່າຢູ່ໃນລະດັບທີ່ລັດຖະບານກໍານົດ;

6.ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຜະລິດ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ; ມີລະບຽບການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກທີ່ມີຜົນກະທົບໄວຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຫ້ເໜັງຕີງແຮງ; ຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າ ດ້ວຍການປູກຈິດສໍານຶກ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ;

7.ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ແນວພັນ, ປຸຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ພ້ອມທັງກວດຄືນລະບົບຊົນລະປະທານ ໃຫ້ຮັບປະກັນໄດ້ໃນການຕ້ານແລ້ງ – ຕ້ານຖວ້ມ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍ;

8.ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ວິທີການທີເໝາະສົມ ໃນການສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດ

ໝາຍ ໃນຂົງເຂດວັດທະນາທຳສັງລຄົມທີບໍ່ບັນລຸ ແລະ ທົດຖອຍໃຫ້ຮັດກຸມຂື້ນຕື່ມ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບລະບົບການຮຽນ-ການສອນທຸກຊັ້ນ-ທຸກສາຍ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳເພື່ອຄຸ້ມຄອງລະບົບການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຮັດກຸມຂື້ນກວ່າເກົ່າ;

9.ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນະວຽກງານສຸຂະສຶກສາ, ໂພຊະນາການ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ, ສົ່ງເສີມວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນໃນຊຸມຊົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ຕ່າງໆຕາມລະດູການໃຫ້ທັນການ;

10.ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໃຫ້ແຂງແຮງ  ໄປພ້ອມກັບການໂຄສະນາດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນສິ່ງອຸດຕັນຕ່າງໆໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ວ່ອງໄວຂື້ນຕື່ມ;

11.ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຫວ່າງງານ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານອອກໄປຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ;

12.ເອົາໃຈໃສ່ປະເມີນ ແລະ ທົບທວນຄືນໜ້າວຽກ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ  ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ພ້ອມທັງງົບປະມານໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸຍາກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ເມືອງເປົ້າ ໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີວາງໄວ້;

13.ເອົາໃຈໃສ່ໃນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດູນ, ປັບປຸງ  ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພ, ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການຮັບມື, ແກ້ໄຂ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ (ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ) ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ;

14.ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຕິດພັນກັບຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການຫຼາຍຂຶ້ນ;

15.ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານລັດ ໄປຕາມກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 17/ສພຊ, ລົງວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2022;

16.ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນທິດທາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະຕິສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ