loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີ 7 ຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນງານພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

​ພ.ຈ. 6, 2021 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ທ່ານ ຮສ.ປອ ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະ ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຂື້ນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບຮ່າງວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດການພັດ ທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 05 ປີ ຄັ້ງທີ I (2021-2025) .ທ່ານລິນຄຳດວງສະຫວັນກ່າວວ່າ: ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງ ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ ,ໂດຍລວມແລ້ວ ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເຫັນວ່າຍັງມີບາງບັນຫາທີ່ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງນີ້:

 1. ການກຳນົດຍຸດທະສາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຜນງານການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເຫັນວ່າຍັງມີລັກສະນະກວມລວມ ຖ້າທຽບໃສ່ການເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ 4G, 5G ຍັງຈຳກັດ ສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຕົວເມືອງໃຫຍ່;
 2. ການກຳນົດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານດິຈິຕອນ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຈຸດສຸມ, ບໍ່ທັນກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນ ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ເປັນໃຈກາງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
 3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແມ່ນຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກ ສ່ວນ ເປັນຕົ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ຄວນກຳນົດກົນໄກວິທີການ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ​ເພື່ອ​ສະດວກໃນເວລາປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ;
 4. ການກຳນົດນະໂຍບາຍການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການດຶງດູດການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຄວນກຳນົດໃຫ້ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະເຂດຈຸດສຸມເຂດພັດທະນາ, ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
 5. ກ່ຽວກັບງົບປະມານທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເປັນປັດໃຈຕັດສິນ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ ຊຶ່ງຄວນໃຫ້ກຳນົດແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຊັດເຈນ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ​ການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ,ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານພັດທະນະເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້ມີປະສິດຕິຜົນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງສະເໜີບາງຄໍາເຫັນດັ່ງນີ້:

 1. ພາຍຫຼັງ ຮ່າງ ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລ້ວ, ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຄວນນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ແຜນປະຈໍາປີ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ຂອງທຸກຂະ ແໜງການ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນ ການປັບປຸງກົນໄກການຫັນເປັນທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອນ, ຮັບປະກັນການສ້າງລະບົບບໍລິຫານລັດທັນສະໄໝແບບດິຈິຕອນ ແຕ່ສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງພາກລັດດ້ວຍກັນ ແລະ ພາກລັດ ກັບ ພາກເອກະຊົນ;
 2. ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນທຸກຂະແໜງການ;
 3. ເພີ່ມທະວີການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີຈຸດສຸມ, ກຳນົດເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະພະນັກງານລັດຖະກອນ ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈີຕອນ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກລັດ ​ໄປຄຽງຄູ່ກັບການນຳເອົາຫຼັກສຸດການຮຽນ, ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ເຂົ້າໃນການການສຶກສາ ທຸກຊັ້ນທຸກສາຂາ ທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ທັກສະທາງດ້ານດິຈິຕອນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນໃນທຸກຂົງເຂດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ສົ່ງເສີມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຂະແໜງ;
 4. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງກຳນົດກົນໄກການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຂາດຕົວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບກັນ;
 5. ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາຂຶ້ນແຜນງົບປະມານແຕ່ຫົວທີ, ຊອກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງກອງທຶນການຫັນເປັນດິຈິຕອນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍກໍານົດເປົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້​ເງິ​ນກອງ​ທຶນດັ່ງກ່າວ​ໃຫ້​ມີປະສິດທິ​ຜົນ​ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຜູ້ລົງທຶນບໍ່ສົນໃຈ ລວມທັງ ສ້າງກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ;
 6. ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ທຸລະກິດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
 7. ໃຫ້ລັດຖະບານ ຖືເອົາວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ເປັນຂະແໜງປາຍແຫຼມ ແລະ ຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດແຫ່ງຊີວິດສັງຄົມຕາມຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີXIຂອງພັກ

ໂດຍ: ທ່ານ ດວງຈິດ ສະຫວັດບຸນມີ