loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກວດສອບເຫັນລາຍຮັບເພີ່ມ ທີ່ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ 337,01 ຕື້ກີບ

​ພ.ຈ. 2, 2020 | ຂ່າວກອງປະຊຸມ

ຂປລ. ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII, ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫລຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2019 ນີ້ວ່າ: ໄດ້ກວດສອບເຫັນລາຍຮັບເພີ່ມ ທີ່ບໍ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ຈຳນວນ 337,01 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ຂັ້ນສູນກາງຈຳນວນ 194,15 ຕື້ກີບ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 142,86 ຕື້ກີບ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ສ່ວຍສາອາກອນ ຈຳນວນ 187,68 ຕື້ກີບ ຂັ້ນສູນກາງ 171,73 ຕື້ກີບ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 15,95 ຕື້ກີບ; ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 23,23 ຕື້ກີບ (ຂັ້ນສູນກາງ 20,65 ຕື້ກີບ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 2,58 ຕື້ກີບ); ລາຍຮັບອື່ນໆຈຳນວນ 113,95 ຕື້ກີບ (ຂັ້ນສູນກາງ 1,77 ຕື້ກີບ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 112,18 ຕື້ກີບ); ເງິນກອງທຶນຂອງລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 12,15 ຕື້ກີບ.

ສຳລັບກວດສອບເຫັນເພີ່ມ ລາຍຈ່າຍທີ່ເອົາລາຍຮັບ ຈາກການກວດສອບເຫັນເພີ່ມ ແລະ ລາຍຈ່າຍລ່ວງໜ້າ ໃນລະບົບຄັງເງິນສົດແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 113,63 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນຂັ້ນສູນກາງ 6,95 ຕື້ກີບ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 106,68 ຕື້ກີບ. ພ້ອມນີ້, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ໄດ້ກວດສອບເຫັນໜີ້ຕ້ອງຮັບ ຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ຈຳນວນ 1.329,21 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ຂັ້ນສູນກາງ 667,70 ຕື້ກີບ: ໜີ້ຄ້າງຮັບປີຜ່ານມາ 271,21 ຕື້ກີບ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 396,49 ຕື້ກີບ; ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 661,51 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນໜີ້ຄ້າງຮັບປີຜ່ານມາ 587,64 ຕື້ກີບ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 73,87 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ກວດເຫັນໜີ້ຕ້ອງຮັບ ຂອງຊັບສິນຂອງລັດ ມີຈຳນວນ 1.040,02 ຕື້ກີບ ມີຂັ້ນສູນກາງ 695,28 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ໜີ້ຄ້າງຮັບໃນປີຜ່ານມາ ຈຳນວນ 514,35 ຕື້ກີບ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນປີ ຈຳນວນ 180,93 ຕື້ກີບ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 344,74 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນໜີ້ຄ້າງຮັບປີຜ່ານມາ 323,17 ຕື້ກີບ ແລະ ເກີດຂຶ້ນໃນປີ ຈຳນວນ 21,57 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ກວດສອບເຫັນໜີ້ຕ້ອງຮັບ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ຈຳນວນ 422,49 ຕື້ກີບ; ກວດເຫັນຈຳນວນ 145 ໂຄງການ ທີ່ສະພາໄດ້ຮັບຮອງ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນຂັ້ນຕອນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ມີ 65 ໂຄງການມູນຄ່າ 384,33 ຕື້ກີບ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ ການປະເມີນກ່ອນສະເໜີ ເຂົ້າແຜນການລົງທືນຂອງລັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການປະມູນ; ມີ 8 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 266,52 ຕື້ກີບ ປະກອບເອກະສານ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ; 1 ໂຄງການເຊັນສັນຍາ ເກີນມູນຄ່າ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຈຳນວນ 10,22 ຕື້ກີບ; ມີ 4 ໂຄງການມູນຄ່າ 393,97 ຕື້ກີບ ທີ່ບໍລິສັດຮັບເໝົາ ກໍ່ສ້າງບໍ່ໄດ້ວາງເງິນ ຄ້ຳປະກັນສັນຍາໂຄງການ 39,40 ຕື້ກີບ; ແລະ ມີ 127 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 714,87 ຕື້ກີບ.