ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ສະບັບເລກທີ 793

ວັນທີ: 9- 10 ພະຈິກ

ສະບັບເລກທີ 794

ວັນທີ: 11- 12 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 795

ວັນທີ: ວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2021

ສະບັບເລກທີ 797

ວັນທີ: ວັນທີ 17-21 ພະຈິກ 2021