1. ທ່ານ ປອ. ຄຳເຜີຍ ປານມະໄລທອງ ເປັນຫົວໜ້າສະຖາບັນ.

2. ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ ເປັນຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນ.