ທີ່ຕັ້ງຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ

          ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ແມ່ນກົງຈັກທີ່ຄະນະປະຈຳສ້າງຕັ້ງຂື້ນ, ປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ. ກຳມະການຂອງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ, ມີຍຸການເຄື່ອນໄຫວ ເທົ່າກັບອາຍຸການຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນຕົວອັກສອນ(ຄສພຍ).

         ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ

          ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະສານສົມທົບກັບສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນເພດຍິງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານປົກ ປ້ອງສິດຜົນປະ ໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ ແລະເດັກ, ຕ້ານທຸກຮູບການຈຳແນກ ແລະການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາທີ່ພົວພັນກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກ.

         ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ
         1 ດ້ານນິຕິບັນຍັດ:
          ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານນິຕິບັດຍັດ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ມີດັ່ງນີ້:
          1. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ, ປັບປຸງ, ທາບທາມບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
          2. ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ບັນດານິຕິກໍາອື່ນໆ ຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
          3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ.
 
         2 ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງຊາດ
          ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຂອງຊາດ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ມີດັ່ງນີ້:
          1. ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງແຕ່ລະໄລຍະ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ບັນດາສັນຍາສາກົນທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          2. ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ການໃຫ້ສັດຕະຍາບບັນແກ່ສົນທິສັນຍາທີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ.
 
         3 ດ້ານການຕິດຕາມກວດກາ.
          ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ຕິດຕາມກວດກາຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຕິດຕາມຫົວຂໍ້, ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນສັງຄົມ ແລະ ເນື້ອໃນຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ແລະ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແກ່ງຊາດ.
         *ເນື້ອໃນການຕິດຕາມກວດກາ ມີດັ່ງນີ້:
          1. ຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          2. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການພັດທະນາ, ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ;
          3. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ຄໍາສະເໜີທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ລວມທັງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ, ວຽກງານສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
          4. ເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ ລວມທັງການຊັກຖາມຕໍ່ບາງບັນຫາໃນຂອບເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ແມ່ຍິງບັນດາ ເຜົ່າມີຄວາມສົນໃຈ;
          5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.

          (ອິງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0126/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 1/09/2016 ວ່າດ້ວຍ ກາຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພດຍິງ)