ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນ ກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບັນຫາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ.

ສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບ ແລະ ກົງຈັກ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຂດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ.