ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກຳມະທິການສະພາແຫ່ງຊາດ

ກຳມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມຂອບເຂດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງ ກຳມາທິການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບການສະເພາະຂອງແຕ່ລະກຳມາ ທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.


ສິດ ແລະໜ້າທີ່ລວມຂອງບັນດາກຳມາທິການ
ກຳມາທິການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:
1.ສ້າງຮ່າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນແຕ່ລະໄລຍະ;
2.ຄົ້ົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນໃສ່ ຮ່າງກົດໝາຍ, ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳອື່ນ ທີ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງສະເໜີມາ;
3.ຄົ້ົ້ນຄວ້າການຕີຄວາມໝາຍ, ອະທິບາຍກົດໝາຍ;
4.ເຂົ້າຮ່ວມ ແຕ່ຫົວທີກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາຄວາມຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນໃສ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
5.ຄົ້ົ້ນຄວ້າການໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປັບປຸງ, ຍົກເລີກ, ລົບລ້າງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນ;
6.ເກັບກຳ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງ ຂອງຂະແໜງການ ທີ່ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕິດຕາມ ຜົນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
7.ຄົ້ນຄວ້າ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫຼື ການລົບລ້າງ ການເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ             ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ສັນຍາສາກົນໃນລະດັບລັດ;
8. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ;
9.ສະເໜີບັນຫາສຳຄັນ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ;
10.ຮັບຕ້ອນ, ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ;
11.ຊີ້ນຳ ວຽກງານວິຊາການ ຂອງກົມ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຕົນ;
12.ປະສານງານກັນ ຫຼື ກັບຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
13.ຄົ້ນຄວ້າ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ, ຕິດຕາມສະພາບການແກ້ໄຂຂໍ້ສະເໜີຂອງປະຊາ ຊົນ ຜ່ານສາຍດ່ວນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ;
14.ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການ ຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ;
15.ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາ ແຫ່ງຊາດ

(ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 43 ແລະ45 ຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບປັບປຸ່ງປີ 2015)

 

 

ລາຍຊື່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ສັງກັດ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ -ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 

1. ທ່ານ ພົຈວ. ຄຳສຸກ ວີອິນທະວົງ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  7 ເປັນປະທານ;

2. ທ່ານ ພົຈວ. ພູມີ ວັນດີໄຊ                    ສະມາຊິກສະພາແຫາງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ເປັນຮອງປະທານ;

3. ທ່ານ ພົທ. ແສງນວນ ໄຊະລາດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13   ເປັນກຳມະການ;

4. ທ່ານ ພັທ. ບົວເງິນ ຫົງໄຂຄຳ                  ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  1 ເປັນກຳມະການ;

5. ທ່ານ ຈັນເປົ່າ ສຸລະວົງ                          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ   2 ເປັນກຳມະການ;

6. ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  3  ເປັນກຳມະການ;

7. ທ່ານ ພັອ. ຄຳຜ່ອງ ວິຈິດ                      ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  4  ເປັນກຳມະການ;

8. ທ່ານ ພັທ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  5 ເປັນກຳມະການ;

9. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  6  ເປັນກຳມະການ;

10. ທ່ານ ພັທ. ແປ້ນຄຳ ບຸດຈັນແພງ          ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  6  ເປັນກຳມະການ;

11. ທ່ານ ພັອ. ແອ່ນ ອຸ່ນອານົງນຸດ              ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  8  ເປັນກຳມະການ;

12. ທ່ານ ພັທ. ວັນທອນ ສອນທະວົງ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ  9 ເປັນກຳມະການ;

13. ທ່ານ ພົຈວ. ຄຳຜາງ ກອງຈັນແສງ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ເປັນກຳມະການ;

14. ທ່ານ ພັອ. ຄຳເຄນ ອຸດຕະມະ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10  ເປັນກຳມະການ;

15. ທ່ານ ພັອ. ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ             ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ເປັນກຳມະການ;

16. ທ່ານ ສົມໃຈ ເພັດສີນວນ                    ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12  ເປັນກຳມະການ;

17. ທ່ານ ພັທ. ສົມພອນ ສິດທິສົມບັດ         ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ເປັນກຳມະການ;

18. ທ່ານ ພັອ. ອິນໂຮມ ຈັນສີນາ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13  ເປັນກຳມະການ;

19. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ເປັນກຳມະການ;

20. ທ່ານ ເມກສະຫວັນ ພົມພິທັກ                ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ເປັນກຳມະການ;

21. ທ່ານ ພອນເພັດ ຄິວລາວົງ                   ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ເປັນກຳມະການ;

22. ທ່ານ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ               ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17  ເປັນກຳມະການ;

23. ທ່ານ ພັທ. ວິໄຊ ທໍ່ເພຍຫຼວງ                 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18  ເປັນກຳມະການ;