1 ທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ
2 ທ່ານ ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ
3 ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ
4 ທ່ານ ເລື່ອມ ສົມສີວິໄລ
5 ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັນຍາ
6 ທ່ານ ພັທ. ສອນວິໄລ ຕຸລາທອງ
7 ທ່ານ ຄຳມະນີ ໄຊດວງຕາ