ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

ກົມຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ

ເບີໂທ: 021 413538