ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

ກົມປ້ອງກັນຊາດ

ເບີໂທ: 021 413514

ກົມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ເບີໂທ: 021 413508