ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

ກົມ ສຶກສາ ແລະວັດທະນະທຳ

ເບີໂທ: 021 452667

ກົມສັງຄົມ

ເບີໂທ: 021 454574