ສະພາແຫ່ງຊາດແຫ່ງ ສປປ ລາວ-ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນ
 

ກົມ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ເບີໂທ: 021 413506

ກົມ ເສດຖະກິດການບໍລິການ

ເບີໂທ: 021 417635

ກົມ ເສດຖະກິດການຜະລິດ

ເບີໂທ: 021 417630