# ວັນທີ ຫົວຂໍ້ ລາຍການວິທະຍຸ ຟາຍສຽງ
1 2018-12-06 ບັນທຶກສຽງວິທະຍຸວັນທີ 10/11/2018
2 2018-12-06