# ວັນທີ ຫົວຂໍ້ ລາຍການວິທະຍຸ ຟາຍສຽງ
1 2017-11-06 ບັນທຶກສຽງວິທະຍຸວັນທີ23/9/2017